розподіл функціональних повноважень керівництва районної ради

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

   КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від 12 грудня 2017 року                                                                                                № 138

 

Про розподіл функціональних повноважень

керівництва районної ради

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання, затвердженого рішенням сесії Сквирської районної ради від 07.12.2015 № 01-02-07:

1. Розподілити функціональні повноваження керівництва Сквирської районної ради згідно з додатком.

2. Голові районної ради та заступнику голови забезпечити виконання функціональних повноважень, затверджених розпорядженням.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

 

Голова ради                                   В.В. Гриша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Додаток

до розпорядження голови                  Сквирської районної ради

 

від 12 грудня 2017 року № 138

 

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ  

КЕРІВНИЦТВА РАЙОННОЇ РАДИ

 

І. Голова районної ради

 1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю районної ради та забезпечує виконання повноважень визначених Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та Регламентом районної ради.                                                                                     

1.2. Спрямовує і координує роботу заступника голови районної ради.              

1.3. Відповідно до Регламенту районної ради скликає сесії районної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення районної ради та протоколи сесій.                                                                                    

1.4. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд.                   

1.5. Вносить раді пропозиції щодо утворення та обрання  постійних комісій ради, президії, подає на затвердження ради положення про них.                                                       

1.6. Координує діяльність постійних комісій ради, їх спільних засідань, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.                                                                      

1.7. Організовує роботу президії, забезпечує підготовку узгоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається внести на розгляд ради.                                     

1.8. Вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.                                                                          

1.9. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.                                               

1.10. Призначає та звільняє керівників та інших працівників виконавчого апарату районної ради в порядку, передбаченому чинним законодавством.                                                    

1.11. Є розпорядником бюджетних коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.                                                                                                                   

1.12. Сприяє депутатам районної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформацій про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, виконання ними рішень і доручень ради.                                                                                                             

1.13. Забезпечує здійснення районною радою та уповноваженим органом районної ради – Відділом з питань управління, приватизації та оренди майна, повноважень щодо управління спільною власністю територіальних громад району (комунальною власністю), вносить пропозиції з цих питань на розгляд постійних комісій та ради. В межах повноважень координує роботу керівників комунальних підприємств, установ, закладів,  засновниками яких є Сквирська районна рада.                                                                             

1.14. Інформує обласну раду, керівників сільських рад про суспільно-політичне, соціально-економічне та екологічне становище в районі.                                                           

1.15. Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

1.16. Подає на розгляд ради пропозиції щодо об’єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.                       

1.17. Вносить на затвердження ради Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.                                                                                                    

1.18. Забезпечує дотримання Конституції України, законів України, указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України районною радою.                  

1.19. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів.                                                                                                                                

1.20. Розглядає звернення громадян, проводить їх особистий прийом.                      

1.21. В межах своїх повноважень та з дотриманням чинного законодавства видає розпорядження.                                                                                                                               

1.22. Затверджує Інструкцію з діловодства в районній раді, Положення, якими рада керується.                                                                                                                                           

1.23. Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.               

1.24. Затверджує за поданням керуючого справами районної ради посадові інструкції працівників виконавчого апарату районної ради.                                                                   

1.25. Здійснює контроль за організацією діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та режимом секретності в районній раді.                                       

1.26. Бере участь в роботі постійних комісій районної ради, сесій сільських рад, зборів громадян та трудових колективів.                                                                                    

1.27. Розглядає подання про нагородження Почесною грамотою та Подякою районної ради, Державними нагородами та відзнаками працівників органів місцевого самоврядування.                                                                                                                           

1.28. Відповідає перед радою за ефективну підготовку та використання кадрового резерву.                                                                                                                                          

1.29.  Вирішує інші питання, доручені йому радою.  

ІІ. Заступник голови  районної  ради

2.1. Заступник голови працює в раді на постійній основі, в своїй діяльності підпорядковується  голові районної ради та підзвітний раді.                                                                                

2.2. У разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх повноважень з інших причин, здійснює повноваження голови районної ради.              

2.3. Розглядає  доручену головою ради кореспонденцію, заяви, листи, скарги, забезпечує їх виконання в терміни, передбачені чинним законодавством України, Регламентом та Положенням про порядок роботи з документами у Сквирській районній раді.                                                                                                                                                  

2.4. Візує проекти рішень до моменту їх подачі на розгляд профільної постійної депутатської комісії. Повертає їх виконавцям на доопрацювання у разі подання їх з порушенням встановленого порядку та строків підготовки і внесення.                                            

2.5. Забезпечує складання планів підготовки питань, що вносяться на розгляд комісій та сесій ради, координує роботу щодо підготовки проектів рішень ради, організовує контроль за їх виконанням.                                                                                                            

2.6. Відповідає за якісний аналіз, підготовку і внесення голові ради проекту програми соціально-економічного та культурного розвитку району, та інших цільових програм з питань, що були делеговані Сквирській райдержадміністрації.                              

2.7. Відповідає за аналіз виконання районного бюджету, підготовку матеріалів щодо затвердження звіту про його виконання.                                                                                          

2.8. Підписує додатки до рішень районної ради.                                                                        

2.9. Звітується 1 раз в рік перед радою щодо реалізації своїх повноважень відповідно до ст. 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також відповідно до затверджених головою районної ради функціональних повноважень керівництва районної ради.                                                                                                                                                  

2.10. За дорученням голови районної ради розглядає запити депутатів, організовує підготовку проектів рішень по них та проектів рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата районної ради в порядку, визначеному чинним законодавством України.                                                                                                                                 

2.11. Забезпечує організацію розробки проекту Регламенту та проектів планів роботи районної ради, звітів про їх виконання.                                                                                     

2.12. Вносить на розгляд голови ради пропозиції щодо утворення та ліквідації постійних комісій та інших комісій ради, зміни їх складу, забезпечує розробку положень про постійні комісії.                                                                                                                     

2.13. Забезпечує виконання доручень і розпоряджень  голови районної ради.           

2.14. Вносить пропозиції голові ради щодо вдосконалення роботи ради.                     

2.15. Надає депутатам допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, сприяє депутатам в організації прийому громадян, у проведенні звітів перед виборцями, вживає заходів щодо реалізації пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на засіданнях комісій та сесіях ради.                                                                                                             

2.16. Забезпечує виконання районною радою, в межах визначених чинним законодавством України, повноважень з питань виборів та референдумів.                                  

2.17. Проводить прийом громадян. Звітується один раз у квартал перед головою ради про вирішення питань, піднятих на прийомі громадянами.                                                    

2.18. Сприяє голові ради у забезпеченні взаємодії районної ради та її органів з відділами, управліннями та структурними підрозділами районної державної адміністрації, розгляд питань органами місцевого самоврядування, територіальними громадами, підприємствами, установами та організаціями в процесі підготовки і прийняття відповідних рішень районної ради.                                                                                                                

2.19. Відповідає за підготовку питань для розгляду на нарадах, семінарах керівників сільських рад, інших заходах з питань навчання відповідальних працівників органів місцевого самоврядування.                                                                                                    

2.20. Бере участь в  нарадах, семінарах, роботі постійних комісій районної ради, сесій сільських рад, зборів громадян та трудових колективів.                                                              

2.21. За дорученням голови ради представляє районну раду у  засіданнях, нарадах, що проводяться в  інших управлінських структурах, підприємствах, громадських та релігійних організаціях.   2.22. Інформує голову районної ради про діяльність органів місцевого самоврядування, готує пропозиції з цих питань, сприяє у вирішенні питань суспільно-економічного розвитку території, зміцненні матеріально-фінансової бази.                        

2.23. Очолює комісію по підготовці до опалювального сезону.                                   

2.24. Очолює комісію із списання матеріальних цінностей Сквирської районної ради.

2.25. Очолює комісію для проведення інвентаризації майна Сквирської районної ради.                                                                                                                                                  

2.26. Очолює інші комісії за розпорядженням голови ради.                                          

2.27. Входить до складу президії.                                                                                     

2.28. Несе відповідальність за неналежне виконання своїх службових обов’язків, згідно даного розподілу, а також за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та бездіяльність, або невикористання наданих йому повноважень.                                                                                                                                 

2.29. Вирішує інші питання, доручені йому радою та головою районної ради.

 

 

 

Голова  ради                                        В.В. Гриша