СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження Порядку списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Сквирської районної ради від 27.07.2017 № 08-16-07 «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради № 09-09-07 від 25.08.2016 «Про звіт відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району про проведену роботу», з метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 2 рішення сесії Сквирської районної ради від 12.08.2014 № 07/02-31-06 «Про управління об’єктами майна спільної власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

 

Голова ради                                              В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

______________ 2018 року

№ ___________

 

ПОРЯДОК
              СПИСАННЯ ОБ'ЄКТІВ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ


1. Загальна частина
 

     1.1. Порядок списання об’єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (надалі – Порядок) визначає механізм списання об'єктів майна спільної власності територіальних громад Сквирського району, якими є об'єкти рухомого та нерухомого майна в тому числі незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами (далі  -  майно). 

     Списання майна здійснюється у спосіб, передбачений цим Порядком.

     Суб’єктом управління є Сквирська районна рада.

      Суб’єктами господарювання є підприємства, заклади, установи та організації, які перебувають в управлінні Сквирської районної ради.

           Терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються  у значенні, наведеному  в законодавчих актах, що регулюють питання правового  режиму  власності   відповідного   майна   та   питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на майно, що передане підприємствам, закладам, установам та організаціям яким воно передано у повне господарське відання або оперативне управління, а також майно, що перебуває на їх балансі.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на майно, порядок списання якого визначається окремими законами (об'єкти житлового фонду, об'єкти цивільної оборони, тощо).
1.4. Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане підприємствам, установам, закладам  чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно морально чи фізично зношене (100% зносу), непридатне для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха, або виявлене в результаті інвентаризації як нестача.

     При цьому майно, виявлене в результаті інвентаризації як нестача, списується з подальшим його відображенням в бухгалтерському обліку в порядку, встановленому Мінфіном.
     Морально застаріле та фізично зношене майно (100% зносу), придатне для подальшого використання, може передаватися до сфери управління місцевих органів виконавчої влади з подальшим його закріпленням за відповідними закладами, установами та  організаціями.

     Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

       Не може бути здійснено списання з балансу основних засобів та інших необоротних активів (за винятком аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених в результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них.

       1.5. Питання не врегульовані цим Порядком регулюються чинним законодавством України.
 

ІІ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СПИСАННЯ МАЙНА
 

2.1. Списання майна здійснюється суб'єктом  господарювання, на балансі якого воно перебуває, на підставі прийнятого суб'єктом управління рішення про надання згоди на його списання.

     Списання майна здійснюється за умови врахування особливостей правового режиму майна, наявності встановлених законодавчими актами обтяжень чи обмежень щодо розпорядження майном (крім випадків, коли встановлено заборону розпорядження майном).
     Рішення про надання згоди на списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи) приймається суб’єктом управління. Для цього суб’єкт господарювання попередньо погоджує з Комунальною установою Сквирської районної ради Відділом з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Відділ) списання такого майна (крім випадків, коли таке майно перебуває на балансі Відділу).

Списання майна, що перебуває на балансі суб'єкта управління, здійснюється таким суб'єктом відповідно до цього Порядку.

2.2. З метою отримання  згоди на списання майна суб'єкт господарювання подає суб'єкту управління разом із зверненням стосовно списання майна такі документи:

     1) техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, в якому містяться економічні та технічні розрахунки, інформація про очікуваний фінансовий результат списання майна та про те, як воно вплине на фінансовий план, а також напрями використання коштів, які передбачається одержати в результаті списання;

     2) відомості про  майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку (крім об'єктів незавершеного будівництва), згідно з додатком 1;

     3) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2;

     4) акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання (не подається у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

     5) відомості про наявність обтяжень чи обмежень стосовно розпорядження майном, що пропонується списати (разом з відповідними підтвердними документами);

     6) відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану;

     7) відомості про об'єкти незавершеного будівництва, а саме: дата початку і  припинення будівництва, затверджена загальна вартість, вартість робіт, виконаних станом на дату припинення будівництва (ким і коли затверджено завдання на проектування, загальна кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, кошторисна вартість проектно-вишукувальних робіт, виконаних до їх припинення, стадії виконання робіт);

   8) погодження Відділу у випадку списання нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій в необоротні матеріальні активи).

     У разі коли рішення про списання майна потребує погодження з Відділом, такий суб’єкт господарювання подає зазначені у підпунктах 1-7 цього пункту документи Відділу.

     У разі потреби суб'єкт управління або Відділ можуть запитувати від суб'єкта господарювання додаткові документи, необхідні для  прийняття рішення про списання майна (технічні паспорти, витяги з реєстрів, висновки спеціалізованих організацій, договори або їх проекти тощо). Вичерпний перелік додаткових документів надсилається суб'єкту господарювання у 10-денний строк з дати надходження зазначених у підпунктах 1-7 цього пункту документів.

     2.3. Рішення про надання чи відмову в наданні згоди на списання майна приймається суб'єктом управління протягом 30 днів з дати  надходження документів, зазначених у пункті 2.2. цього Порядку, та після погодження з Відділом відповідно до абзацу третього пункту 2.1.

Рішення про надання згоди на списання майна оформлюється  у формі  розпорядчого акта:

А) балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 6000 грн. – виданим керівником органу управління;

Б) балансовою вартістю за одиницю (комплект) в розмірі 6000 грн. і більше – виданим органом управління.

Рішення про відмову в наданні згоди на списання  майна  оформлюється  у формі листа. Рішення про відмову в наданні згоди на списання майна приймається у разі, коли:

  • майно не відповідає вимогам, визначеним у пункті 1.4. цього Порядку;
  • суб'єкт управління визначив інші шляхи використання майна, що пропонується до списання;
  • суб'єкт господарювання подав передбачені цим Порядком документи з порушенням установлених вимог, а також коли в документах наявні суперечності;
  • у техніко-економічному обґрунтуванні доцільності списання майна відсутні економічні та/або технічні розрахунки, що підтверджують необхідність списання майна;
  • відповідно до законодавства заборонено розпорядження майном.

2.4. За необхідності списання майна, а саме - розгляду документів, підготовки пропозицій щодо списання майна суб'єкт господарювання, утворює комісію з розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи і повноваження якої встановлені Розділом ІІІ цього Порядку.

     У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести за рішенням суб'єкта господарювання додатковий огляд майна, що пропонується до списання.

 

ІІІ. УТВОРЕННЯ СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ КОМІСІЇ ІЗ СПИСАННЯ МАЙНА, ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ
 

3.1. Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення  його  відновного  ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - комісія), до складу якої повинні входити керівник або заступник (голова комісії) суб'єкта господарювання, а членами – головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб суб'єкта господарювання, а також залучені за вимогою суб'єкта управління або відділу його представники та інші фахівці.

     Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб'єкта господарювання.
3.2. Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій (автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників тощо), суб'єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції, який передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта про списання.

     3.3. У разі порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство арбітражний керуючий утворює комісію, до складу якої включаються голова комісії – керівник суб'єкта господарювання або арбітражний керуючий та члени комісії, визначені у пунктах 3.1. цього Порядку.

3.4. Комісія:

 1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт;

 2) проводить огляд майна з використанням необхідної технічної документації (технічних паспортів, поетажних планів, відомостей про дефекти тощо), а також даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти про списання основних засобів

3.5. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

1) акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;

2) акти технічного стану майна, що пропонується до списання (не додаються у разі списання майна, виявленого в результаті інвентаризації як нестача);

3) акти про списання основних засобів;

4) інші документи (копія акта про аварію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).

     У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, у результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
Протокол засідання  комісії  підписується головою та всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

     В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

       В акті про списання основних засобів детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

     У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта про аварію, в якій зазначаються причини, що призвели до неї.

     Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти про списання майна, технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

ІV. МЕХАНІЗМ СПИСАННЯ МАЙНА
 

4.1. Розбирання та демонтаж майна, що пропонується до списання, проводиться тільки після прийняття відповідним суб'єктом управління рішення про надання згоди (згідно з цим Порядком) на списання майна .

4.2. Розбирання, демонтаж та списання майна, а також відображення на рахунках бухгалтерського обліку фактів проведення відповідних господарських операцій згідно з цим Порядком забезпечується безпосередньо суб'єктом господарювання, на балансі якого перебуває майно.

4.3. Усі вузли, деталі, матеріали та агрегати розібраного та демонтованого обладнання, придатні для ремонту іншого обладнання чи для подальшого використання, а також матеріали, отримані в результаті списання майна, оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку запасів. Отримані в результаті списання майна основні засоби оприбутковуються з відображенням на рахунках бухгалтерського обліку основних засобів.

     Непридатні для використання вузли, деталі, матеріали та агрегати оприбутковуються як вторинна сировина (металобрухт тощо).

4.4. Оцінка придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, отриманих в результаті списання майна, проводиться відповідно до законодавства.

 4.5. Вилучені після демонтажу та розбирання майна вузли, деталі, матеріали та агрегати, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, підлягають здачі суб'єктам господарювання, які провадять діяльність із збирання та первинної обробки брухту і відходів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі ліцензій, одержаних відповідно до вимог Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" .

4.6. Забороняється знищувати, здавати в брухт з кольорових і чорних металів техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього їх вилучення та одночасного оприбуткування придатних для подальшого використання деталей.

4.7. Кошти, що надійшли в результаті списання майна, за здані у вигляді брухту і відходів чорних, кольорових металів, дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, спрямовуються відповідно до норм чинного законодавства.

4.8. Суб'єкти господарювання, на балансі яких перебувало майно, подають суб'єкту управління у місячний строк після закінчення процедури розбирання, демонтажу та оприбуткування звіт про списання майна згідно з додатком 3.

Уразі наявності зауважень до звіту суб'єкт управління повертає його суб'єкту господарювання для врахування зауважень та подання протягом 10 робочих днів звіту для нового розгляду.

4.9. Процедура списання майна вважається закінченою з моменту подання суб'єктом господарювання суб'єкту управління звіту про списання майна.

4.10. Керівник суб'єкта господарювання та члени комісії забезпечують згідно із законодавством подання суб'єкту управління достовірних матеріалів, передбачених цим Порядком.
4.11. Керівник суб'єкта господарювання організовує та забезпечує дотримання процедури списання майна відповідно до цього Порядку.

4.12. Суб'єкт управління забезпечує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства здійснення контролю за дотриманням вимог цього Порядку та цільовим використанням коштів.

 

 

 

                                                Додаток 1
                                                        до Порядку
 

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________
                                         (посада керівника

________________________________
                                      суб'єкта господарювання)

                                  _________ ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                  _____ ___________________20__ р.
 

                                  М.П.
 

ВІДОМІСТЬ
про об'єкти майна спільної вланості територіальних громад Сквирського району що пропонуються до списання
     станом на ___ ____________ 20__ р.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поряд-|Наймену-|   Рік    |     Номер об'єкта    |  Інформація |Вартість| Перві-| Сума | Балан-|Ліквіда-

ковий | вання  | випуску/ |------- --------------|     про     | здійс- |  сна  |нара- |  сова |ційна

номер |об'єкта |   дата   |інвен- |завод-|паспор-| проведення  | нених  |(перео-|хова- |(залиш-|вартість,

      |        | введення |тарний |ський | тний  |модернізації,|капіта- |цінена)| ного | кова) |гривень

      |        |в експлуа-|(номен-|      |       |модифікації, | льних  |  вар- |зносу,|  вар- |

      |        |  тацію   |клату- |      |       |   добудови, | інвес- | тість,| гри- | тість,|

      |        |          |рний)  |      |       |дообладнання,| тицій, |гривень| вень |гривень|

      |        |          |       |      |       |реконструкції|гривень |       |      |       |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     Усього
 

     Дані про дорогоцінні метали _________________________________
 

_____________________________________________________________
           (подаються у разі їх наявності за кожним об'єктом)
 Головний бухгалтер     _____________   ______________________
                               (підпис)     (ініціали та прізвище)
 

                                                        Додаток 2
                                                        до Порядку

 

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________
                                         (посада керівника

________________________________
                                      суб'єкта господарювання)

                                  _________ ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                  _____ ___________________20__ р.
 

М.П.
 

АКТ інвентаризації

об'єктівмайна спільної власності територіальних громад Сквирського району, що пропонуються до списання

 

__________________________________________________________________
  (найменування суб'єкта господарювання та його місцезнаходження

__________________________________________________________________
      (цеху, дільниці тощо), де проводилась інвентаризація)
 

     На підставі наказу (розпорядження) від __ _______ 20__р. N __
комісією у складі ________________________________________________
                   (посада, прізвище та ініціали членів комісії)

__________________________________________________________________
 

проведено інвентаризацію   об'єктів   державної   власності,    що пропонуються  до  списання  і  відображаються  на субрахунку N ___ станом на ___ ___________ 20__ р.
 

     Інвентаризацію розпочато ___ ___________ 20__ р.
 

     Інвентаризацію закінчено ___ ___________ 20__ р.
 

Під час проведення інвентаризації встановлено таке:


 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Найме- |  Рік   |     Номер об'єкта     |   Станом на ___ ___________ 20__ р.   |Примітка|

|ковий |нування|випуску |------ ----------------+---------------------------------------+--------|

|номер |об'єкта|/ дата  |інвен- |завод-|паспорт-| фактично виявлено |     за даними     |        |

|      |       |введення|тарний |ський |  ний   |                   |  бухгалтерського  |        |

|      |       |в експ- |(номен-|      |        |                   |      обліку       |        |

|      |       |луатацію|клатур-|      |        |                   |                   |        |

|      |       |        |ний)   |      |        |                   |                   |        |

|------+-------+--------+-------+------+--------+-------------------+-------------------+--------|

|      |       |        |       |      |        |кількість|первісна |кількість|первісна |        |

|      |       |        |       |      |        |         | (перео- |         | (перео- |        |

|      |       |        |       |      |        |         | цінена) |         | цінена) |        |

|      |       |        |       |      |        |         |вартість,|         |вартість,|        |

|      |       |        |       |      |        |         | гривень |         | гривень |        |

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     Усього
 

 Усього за актом: ________________________________________________
                                  (цифрами і словами)
 

     1) загальна кількість об'єктів (фактично) ___________________
                                               (цифрами і словами)

     2) на суму, гривень (фактично) ______________________________
                                         (цифрами і словами)
 

 Голова комісії: ___________  _________  _________________________
                   (посада)    (підпис)    (ініціали та прізвище)
 

 Члени комісії:  ___________  _________  _________________________
 

                 ___________  _________  _________________________
 

                 ___________  _________  _________________________
 


 

                                                        Додаток 3
                                                        до Порядку
 

                                             ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________________
                                         (посада керівника

________________________________
                                      суб'єкта господарювання)

                                  _________ ______________________
                                  (підпис)  (ініціали та прізвище)

                                  _____ ___________________20__ р.
 

                                  М.П.
 

__________________________________________
  (найменування суб'єкта господарювання)

__________________________________________
 

__________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання)

__________________________________________
  (ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)
 

ЗВІТ
            про списання об'єктівмайна спільної вланості територіальних громад Сквирського району

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Поряд-|Найме- | Рік ви-  |Ін- | За- |Витрати |           Оприбутковано в результаті списання            | Отрима- |Напря-|Доку- |

|ковий |нування|  пуску   |вен-|вод- |   на   |----------------------------------------------------------| но кош- |ми ви-|менти,|

|номер |об'єкта|(побудови)|тар-|ський|списання|  придатних | матеріалів |  сировини  |  основних  |зага- |тів в ре-|корис-|  що  |

|      |       |  / дата  |ний |номер|об'єкта,|   вузлів,  |            |            |  засобів   | льна | зультаті|тання |підт- |

|      |       | введення |(но-|     |гривень |  агрегатів |            |            |            | вар- | реаліза-|коштів|верд- |

|      |       |в експлуа-|мен-|     |        |------------+------------+------------+------------|тість,| ції ма- |      |жують |

|      |       |  тацію   |кла-|     |        |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- |кіль-| вар- | гри- |теріалів,|      |отри- |

|      |       |          |тур-|     |        |кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,|кість|тість,| вень | сировини|      |мання |

|      |       |          |ний)|     |        |     | гри- |     | гри- |     | гри- |     | гри- |      |  тощо,  |      |коштів|

|      |       |          |но- |     |        |     | вень |     | вень |     | вень |     | вень |      | гривень |      |      |

|      |       |          |мер |     |        |     |      |     |      |     |      |     |      |      |         |      |      |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

     Усього
 

Голова комісії:        ____________     ______________________
                         (підпис)       (ініціали та прізвище)
 

Члени комісії:         ____________     ______________________
 

                       ____________     ______________________
 

Аналіз регуляторного впливу див.файл