ПОРЯДОК проведення конкурсу на право оренди майна спльної власності територіальних громад Сквирського району

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

 

 

Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

 

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Сквирської районної ради від 27.07.2017  № 08-16-07 «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради № 09-09-07 від 25.08.2016 «Про звіт відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району про проведену роботу», з метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на право оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

Голова ради                                                             В.В. Гриша

 

м. Сквира

______________ 2018 року

№ ___________

     

ПОРЯДОК
                       проведення конкурсуна право оренди майна
спльної власності територіальних громад Сквирського району


   1. Цей Порядок  визначає  процедуру  проведення  конкурсу  на право   орендинерухомого майна (будівель,  споруд,  нежитлових  приміщень)  та  іншого   окремого індивідуально   визначеного   майна,   що  перебуває  у  спільнійвласності територіальних громад Сквирського району

   2. Конкурс  на  право  орендиоб'єкта   (далі   - конкурс) оголошується орендодавцем.

   3. Конкурспроводить конкурсна комісія (далі - комісія),  що утворюєтьсяорендодавцем.  Комісія   може   бути   утворена   для проведення  конкурсу  щодо  групи об'єктів,  які належать до сфери управління  одного  органу,  уповноваженого  управляти   комунальниммайном.

   4. Оголошення  про  конкурс публікується одночасно в газеті "Вісник Сквирщини", та на веб-сайтх Сквирської районної ради і орендодавця не пізніше  ніж  за  10  календарних днів до дати проведення конкурсуі повинне містити  такі  відомості:

  • інформація про об'єкт (назва, місцезнаходження, площа)
  • умови конкурсу;
  • дата, час і місце проведення конкурсу;
  • кінцевий строк  прийняття  пропозицій  від  претендентів  (не більш як три робочих дні до дати проведення конкурсу);
  • перелік документів,  які подаються претендентами для участі вконкурсі.

     Особи, які під час вивчення попиту виявили  заінтересованістьв   оренді   об'єкта,  письмово  повідомляються  орендодавцем  про проведення конкурсу і необхідність  подання  письмових  пропозицій відповідно до оголошення про конкурс.

     У разіколи орган, уповноважений управляти комунальним майном, протягом установленого законодавством строку  не  надав  висновків (пропозицій)  щодо  умов оренди,  орендодавець  у триденний строк після опублікування оголошення про конкурс  рекомендованим  листом повідомляє такому органу про умови конкурсу.

5.Умовами конкурсу є:

- стартовий розмір орендної плати;

- ефективне використання    об'єкта    оренди    за    цільовим призначенням 

- дотримання вимог щодо експлуатації об'єкта;

- компенсація переможцем    конкурсу   витрат,   пов'язаних   з проведенням  незалежної  оцінки  об'єкта  оренди,   опублікуванням оголошення про конкурс у відповідних засобах масової інформації (у разі відсутності бюджетного фінансування таких витрат).

Умови конкурсу можуть також передбачати зобов'язання щодо:

     виконання певних видів ремонтних робіт;

     виконання встановлених   для   підприємства    мобілізаційних завдань;

     виготовлення продукції в обсягах,  необхідних для задоволення потреб регіону;

     збереження (створення) нових робочих місць;

     вжиття заходів   для   захисту    навколишнього    природногосередовища   з  метою  дотримання  екологічних  норм  експлуатації об'єкта;

     створення безпечних умов праці;

     дотримання умов  належного  утримання  об'єктів соціально-культурного призначення.
     Інші умови включаються   до  умов  конкурсу  з  урахуванням пропозицій органу,  уповноваженого управляти комунальниммайном.

    Орендодавець не має права змінювати умови проведення конкурсу після опублікування оголошення про конкурс.

     6. Основним  критерієм  визначення  переможця  є   найбільший розмір  орендної плати у разі обов'язкового забезпечення виконання інших умов конкурсу.

     Стартова орендна  плата  визначається  згідно   з   Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад Сквирського району та пропорції її розподілу затвердженою рішенням Сквирської районної ради

7. Для участі в конкурсі претендент подає на розгляд  комісії такі матеріали:

     1) заяву  про  участь  у  конкурсі та документи,  зазначені в оголошенні  про  конкурс.  Якщо  претендент  вже подавав заяву про оренду,  яка стала підставою для оголошення конкурсу,  після оголошення конкурсу  він подає нові пропозиції відповідно до умов конкурсу;
     пропозиції щодо   виконання   умов   конкурсу,  крім  розміру орендної плати,  пропозиція  стосовно  якого  вноситься  учасником конкурсу в день проведення конкурсу;
     інформацію про засоби зв'язку з ним;

     2) відомості про претендента:

     для юридичної особи:

     - документи,   що   посвідчують   повноваження   представника юридичної особи;

     - посвідчені нотаріусом копії установчих документів;

     - завірену   належним   чином   копію   звіту  про  фінансові результати претендента з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей за останній рік;

     - довідку  від  претендента  про  те,  що  стосовно  нього не порушено справу про банкрутство;
     для фізичної особи:

      - копію документа,  що посвідчує особу,  та/або  належним  чином оформлену довіреністьщо   посвідчують   повноваження   представника;

     - завірену належним чином копію  декларації  про  доходи  або звіту  суб'єкта  малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку.

     8. До  складу  комісії  входять   представники   орендодавця, Сквирської районної ради іВідділу з управління комунальним майном.

У разі неподання Відділом або Сквирською районною радою,  пропозиції щодо кандидатури свого  представника до  складу  комісії,  комісія  утворюється  без представників цих органів,  про що орендодавець протягом  трьох  робочих  днів  після утворення  комісії інформує їх рекомендованим листом з повідомленням про вручення і пропонує у триденний  строк  подати пропозиції  щодо  включення  до  складу  комісії  кандидатури  від цих органів.

9. Комісія утворюється в кількості від 5 до 7 осіб. Склад комісії затверджується наказом орендодавця.

10. Основними завданнями комісії є:

- визначення умов та строку проведення конкурсу;

- розгляд поданих  претендентами  документів  та  підготовка  і подання орендодавцю списку претендентів,  допущених  до  участі  в конкурсі;

- проведення конкурсу  з використанням відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону;

- складення протоколів   та   подання   їх   для   затвердження орендодавцю.
     11. Комісія  у  процесі своєї діяльності має право звертатися за консультаціями до  фахівцівВідділу,  Сквирської районної ради

     12. Комісія  розпочинає  роботу з моменту затвердження наказу про її створення.

     13. Керує діяльністю комісії та організовує її роботу  голова комісії,  який  призначається  з  числа представників орендодавця. Голова комісії скликає засідання комісії, головує на її засіданнях і організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією.
Рішення комісії  приймаються  більшістю  голосів присутніх на засіданні членів комісії.  Голова комісії має  право  вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів комісії.
     Заступник голови   комісії,  який  виконує  обов'язки  голови комісії  у  разі   його   відсутності,   призначається   з   числа представників орендодавця.

     14. У  разі потреби в отриманні додаткової інформації комісія має право заслуховувати на своїх  засіданнях  пояснення  учасників конкурсу.

     Члени комісії  та  працівники  орендодавця,  які забезпечують проведення  конкурсу,  несуть  відповідальність  за   розголошення інформації:

  • про учасників конкурсу,  їх кількість та конкурсні пропозиції (до визначення переможця);
  • яка міститься в документах, поданих учасниками конкурсу.

     15. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому:

-   не менш як трьох осіб - за чисельності комісії п'ять осіб,

-   не менш як чотирьох осіб - за чисельності комісії  шість  осіб, 

-   не  менш  як п'яти осіб - за чисельності комісії сім осіб.

16. Конкурс    проводиться    з   використанням   відкритості пропонування розміру орендної плати за принципом аукціону.

17. Документи (крім пропозиції щодо розміру  орендної  плати) подаються  до  підрозділу  орендодавця,  який  відповідно до своїх функцій здійснює реєстрацію вхідної кореспонденції,  у конвертах з написом  "На  конкурс" з відбитком печатки претендента.  Зазначені конверти передаються голові комісії перед її черговим  засіданням,
під час якого конверти розпечатуються.

18. Подані    претендентами    документи   розглядаються   на засіданнях комісії  до  проведення  конкурсу  з  метою  формування списку  його  учасників.  Зазначений список затверджується наказом орендодавця.  Орендодавець  протягом  одного  робочого  дня  після затвердження  списку повідомляє учасникам конкурсу з використанням тих засобів  зв'язку,  які  вони  обрали,  про  їх  допущення  або недопущення   (із   зазначенням  підстав)  до  подання  конкурсних пропозицій щодо орендної плати.

 У разі коли пропозиція тільки одного  претендента  відповідає умовам  конкурсу,  аукціон  з визначення розміру орендної плати не проводиться і з таким претендентом укладається договір оренди.

     Конкурс вважається таким, що не відбувся, про що орендодавцем видається відповідний наказ, у разі:

  • неподання заяв про участь у конкурсі;
  • відсутності пропозицій, які відповідають умовам конкурсу;
  • знищення об'єкта  оренди  або  істотної  зміни його фізичногостану.

     У разі визнання конкурсу таким,  що не відбувся, орендодавцем може  бути  повторно оголошено конкурс щодо передачі в оренду того самого майна,  якщо після  вивчення  попиту  виявлено  потенційних орендарів.

    19. У  разі  надходження  двох  або  більше  пропозицій,  які відповідають умовам конкурсу,  переможець визначається комісією за критерієм    найбільшої    запропонованої    орендної   плати   за перший/базовий місяць оренди із застосуванням принципу аукціону.
У разі надходження після оголошення конкурсу заяви про оренду від особи,  яка відповідно до законодавства має право на отримання відповідного державного майна в оренду  без  проведення  конкурсу, договір оренди укладається з такою особою.

   20. Протягом  семи робочих днів  після   затвердження орендодавцем спискуучасників,  допущених до  участі  у  конкурсі, комісія  проводить відкрите засідання за участюучасників конкурсу (їх  уповноважених  осіб).  На  засіданні  можуть  бути   присутні представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Секретар комісії реєструє в  протоколі  засідання  комісії кожного  учасника  конкурсу із зазначенням дати,  часу та прізвища учасника чи уповноваженої особи і видає картку з номером учасника. Реєстрація учасників конкурсу завершується за 10 хвилин до початку проведення конкурсу.

  21. Учасники конкурсу впорядку черговості, визначеної згідно з  їх  реєстраційними номерами,  подають голові конкурсної комісії конверти з конкурсними пропозиціями щодо  орендної  плати.  Розмірорендної плати,  зазначений у конкурсній пропозиції,  не може бути меншим за розмір стартової орендної плати, зазначеної в оголошенні
про проведення конкурсу.

 22. Голова  комісії  (у  разі  його  відсутності  - заступник голови комісії) в присутності членів  комісії  та  заінтересованих осіб  розпечатує  конверти  і  оголошує зміст пропозицій у порядку послідовності реєстраційних номерів.  Конкурсні пропозиції, у яких
зазначений  розмір орендної плати нижчий,  ніж визначений в умовах конкурсу,  до уваги не  беруться,  а  особи,  які  їх  подали,  до подальшої  участі  в  конкурсі  не  допускаються.  Такі  конкурсні пропозиції вносяться  до  протоколу  з  відміткою  "не  відповідає умовам конкурсу".

 23. Після оголошення всіх конкурсних пропозицій щодо орендної плати конкурс  проводиться  у  формі  торгів  "з  голосу"  головою комісії  (у  разі  його відсутності - заступником голови комісії). Початком конкурсу вважається  момент  оголошення  головою  комісії найбільшого  розміру  орендної плати,  запропонованої учасниками в
конкурсних пропозиціях.  Голова комісії пропонує учасникам вносити пропозиції.

 24. У  процесі проведення торгів учасники конкурсу піднімають картку із своїм номером, називають свою пропозицію та заповнюють і підписують  бланк  пропозиції,  в якому зазначаються реєстраційний номер  учасника  і  запропонована  сума.  Забезпечення   учасників зазначеними бланками покладається на секретаря комісії.

25. Збільшення розміру орендної плати здійснюється учасниками з кроком,  який установлюється конкурсною комісією,  але  не  може бути  меншим  ніж  1  відсоток найбільшого розміру орендної плати, запропонованої учасниками в  конкурсних  пропозиціях.  Якщо  після того,  як  голова  комісії тричі оголосив останню пропозицію,  від учасників конкурсу не надійдуть  пропозиції  щодо  більш  високого розміру   орендної  плати,  голова  комісії  оголошує  "Вирішено", називає  номер  учасника,  який  запропонував  найбільший   розмір орендної плати, і оголошує його переможцем конкурсу. Інші учасники підписують бланк про відсутність пропозицій.

26. Учасник,  який під  час  конкурсу  порушив  вимоги  цього Порядку,  за  рішенням  комісії  видаляється  з  конкурсу,  про що вноситься запис до протоколу.

27. Після  закінчення  засідання  комісії,  на   якому   було визначено   переможця  конкурсу,  складається  протокол,  у  якому зазначаються відомості  про  учасників;  стартова  орендна  плата; пропозиції  учасників (підписані бланки з пропозиціями додаються); результати конкурсу.  Протокол не пізніше наступного робочого  дня після проведення засідання підписується всіма членами комісії, які брали участь у засіданні, і переможцем конкурсу.

28. Протокол про результати конкурсу протягом  трьох  робочих днів після підписання його всіма членами комісії, які брали участь у  засіданні,  і  переможцем   конкурсу   затверджується   наказом орендодавця.   Орендодавець  протягом  трьох  робочих  днів  після затвердження  результатів   конкурсу   письмово   повідомляє   про результати  конкурсу  всім  учасникам і публікує їх у виданнях,  в яких  було  надруковано  оголошення  про конкурс, та оприлюднює на веб-сайті орендодавця.

29. Діяльність комісії припиняється у разі:

- відсутності заяв  про  участь  у  конкурсі  -  з  оголошеного кінцевого строку прийняття пропозицій учасників конкурсу;

- відсутності заяв,  які  б  відповідали  умовам конкурсу,  - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про те,  що конкурс не відбувся;

- укладення договору   оренди   з   особою,   яка   згідно   із законодавством має  право  на  отримання  відповідного  державного майна в оренду без проведення конкурсу,  або з особою,  пропозиції якої виявилися єдиними,  що  відповідають  умовам  конкурсу,  -  з
моменту укладення договору;

- проведення конкурсу  -  з  дати укладення договору оренди,  а якщо договір не укладено, - з моменту підписання наказу або іншого розпорядчого акта про припинення діяльності комісії.
 30.   Орендодавець   протягом   трьох   робочих   днів  після затвердження  результатів  конкурсу надсилає рекомендованим листом або вручає під розписку особисто переможцю конкурсу (уповноваженій ним   особі)  проект  договору  оренди.  Переможець  конкурсу  або уповноважена  ним  особа після отримання проекту договору протягом п'яти робочих днів особисто повертає орендодавцю підписаний проект договору оренди. Умови договору оренди повинні враховувати істотні умови, визначені у статті 10 Закону України "Про оренду державного та  комунального  майна", та включати орендну плату,
запропоновану  переможцем  конкурсу,  а також пропозиції переможця конкурсу, подані ним для участі в конкурсі.

 31. У   разі   коли  переможцем  конкурсу  є  суб'єкт  малого підприємництва,    який    провадитиме    виробничу     діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах,  запропонована ним орендна  плата визначається    з   урахуванням    коефіцієнта,
передбаченого   додатком   2  до  Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад Сквирського району та пропорції її розподілу затвердженою рішенням Сквирської районної ради

32. У разі відмови переможця конкурсу від укладення  договору оренди  або  порушення  ним строку,  зазначеного у пункті 30 цього Порядку, комісія за умови надходження від інших учасників конкурсу у  визначений  в  оголошенні  про  конкурс  строк  пропозицій,  що відповідають умовам конкурсу, скасовує раніше прийняте рішення про визначення переможця конкурсу, виключає особу, яка порушила вимоги цього Порядку,  з числа учасників конкурсу та визначає час і місце проведення  додаткового  засідання  комісії.  Додаткове  засідання проводиться в порядку, встановленому пунктом 34 цього Порядку.

33. На підставі  рішень,  прийнятих  комісією  відповідно  до пункту  32  цьогоПорядку,  орендодавець  скасовує свій наказ про визначення переможця.

34. Додаткове  засідання  комісії  проводиться  на   підставі матеріалів  відкритого  засідання, передбаченого пунктом 20 цього Порядку. На засіданні можуть бутиприсутніми  учасники  конкурсу, представники  засобів  масової  інформації  та інші заінтересовані особи.  Новим  переможцем  конкурсу   визначається   той   учасник конкурсу,  розмір  останньої  пропозиції  якого  був  найбільшим з пропозицій  інших  учасників  конкурсу,   допущених   до   подання конкурсної  пропозиції  щодо  орендної  плати,  про що складається протокол,  який підписується  всіма  членами  комісії,  які  брали участь  у  засіданні,  і  новим переможцем конкурсу.  Протокол про визначення переможця конкурсу затверджується наказом орендодавця.

35. Проведення конкурсу до затвердження його результатів може бути  скасовано  орендодавцем  за пропозицією конкурсної комісії уразі, коли:

- уповноважений орган управління  об'єктом  оренди  відмовив  у передачі  майна в оренду і повідомив про це рішення орендодавцю до прийняття  комісією  рішення  щодо  умов  та  строків   проведення конкурсу;

- об'єкт оренди  було знищено або істотно змінено його фізичний стан;

- укладено договір відповідно до абзацу другого пункту 19 цього Порядку.

Аналіз регуляторного впливу див.файл