Положення про оренду майна спільної власності територіальниїх громад Сквирського району

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

ПРОЕКТ

Про затвердження Положення про оренду майна

 спільної власності територіальних громад Сквирського району

Відповідно до п.20 ч.1 ст.43, пункту 10 Розділу V Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», рішення Сквирської районної ради від 27.07.2017 № 08-16-07 «Про хід виконання рішення сесії Сквирської районної ради № 09-09-07 від 25.08.2016 «Про звіт відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району про проведену роботу», з метою здійснення ефективного управління нерухомим майном, що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району, враховуючи подання Відділу з управління комунальним майном, висновки та рекомендації постійних депутатських комісій, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району згідно з додатком.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сесії Сквирської районної ради від 16.10.2013 № 06-23-06 «Про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району».

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури Сквирської районної ради.

 

 

Голова ради                                                         В.В. Гриша

 

м. Сквира

____________ 2018 року

№ ___________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ОРЕНДУ МАЙНА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СКВИРСЬКОГО РАЙОНУ

 

       Положення про оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Положення) розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Постанови Кабінету міністрів України  від 31.08.2011р. №906 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди державного майна»,  Постанови Кабінету міністрів України від 04.10.1995 №786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», Наказу Фонду державного майна України від 23.08.2000р. №1774, Наказу Фонду державного майна Українивідт03.10.2006р. №1523, Наказу Фонду державного майна України від 15.02.2013р. №201 з метою підвищення  ефективності використання майна спільної власності територіальних громад Сквирського району шляхом передачі його в  оренду.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  Це Положення регулює організаційні відносини, пов'язані з передачею в оренду майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – комунальне майно), майнові відносини  між  Власником майна, органом з управління майном, орендодавцями  та орендарями щодо господарського використання комунального майна.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

Оренда - засноване   на  договорі  строкове  платне користування   комунальним майном,   необхідним   орендареві   для  здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Власник- територіальні громади Сквирського району в особі Сквирської районної ради

Орган з управління майном – Комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – Відділ)

Оредодавець - підприємства,  установи  та  організації  яким майно спільної власності територіальних громад Сквирського району передано у повне господарське відання або оперативне управління

2. ОРЕНДА

2.1. Дії у сфері  оренди  щодо комунального майна здійснюють:

- Сквирська районна рада

- Комунальна установа Сквирської районної ради Відділ з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

- підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого майна, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління

2.2. Відносини щодо оренди майна,  що  перебуває у комунальній власності, регулюються   договором   оренди,   цим    Положенням, Законом України «Про оренду державного та комунального майна»

       Відносини не врегульовані цим Положенням регулюються чинним законодавством України.

2.3. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

- нерухоме  майно  (будівлі,  споруди, нежитлові приміщення) та інше  окреме  індивідуально  визначене  комунальне майно,  що  не  використовується підприємствами,  установами  та  організаціями, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління для  здійснення  своїх  функцій.

2.4. Не може бути об'єктами оренди майно, заборонене до оренди законами України.

2.5. Орендодавцями є:

- підприємства,  установи  та  організації  -  щодо  нерухомого майна, яким таке майно передано у повне господарське відання або оперативне управління

2.6. Орендарями можуть бути:

- господарські товариства, створені  членами  трудового  колективу  підприємства, його структурного підрозділу;

- юридичні  особи  та  громадяни України;

- фізичні та юридичні особи  іноземних  держав;

- міжнародні організації;

- особи без  громадянства.

2.7. Фізична  особа,  яка  бажає укласти договір оренди державного майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення  договору   зобов'язана   зареєструватись   як   суб'єкт підприємницької діяльності.

2.8. Особливості оренди майна  для  здійснення  підприємницької та іншої діяльності громадянами та  юридичними  особами  іноземних держав та особами  без  громадянства  визначаються  законодавством України.

2.9.  Ініціатива  (пропозиція) щодо оренди майна може виходити від:

- фізичних та юридичних  осіб, які можуть бути орендарями відповідно до п.2.6 цього   Положення,  

- орендодавців, зазначених  у  п.2.5 цього Положення.

Орендодавець може оголосити про передачу майна в оренду в виключно порядку, встановленому цим Положенням.

Відділ формує та надає на затвердження Сквирській районній раді щороку на    підставі   інформації   підприємств, установ, закладів, організації яким майно передано у повне господарське відання або оперативне управління,  переліки   нерухомого майна,  що може бути передано в оренду.

Зазначені переліки оприлюднюються Відділом в місцевих засобах масової інформації,та Відділ контролює їх оприлюднення на сайтах Сквирської районної ради і орендодавців.

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ

3.1. Фізичні  та  юридичні  особи,  які бажають укласти договір оренди,  направляють  на ім’я керівника Орендодавця заяву згідно з Переліком документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (додаток 1)

3.2. У   разі  надходження  до  Орендодавця  заяви  про  оренду, Орендодавець, за умови   відсутності   заборони   на  передачу  майна  в  оренду,  у п'ятиденний  строк  після  дати  реєстрації  заяви,  надсилає копії матеріалів  Відділу

3.3. Відділ розглядає  надіслані йому  матеріали  і  протягом п'ятнадцяти днів після їх надходження надсилає орендодавцеві висновки про  можливість  оренди  та  умови
договору оренди або про відмову в укладенні договору оренди.

3.4. При розгляді матеріалів   щодо   передачі  в  оренду  комунального  майна  можуть
враховуватися   пропозиції   Сквирської районної   державної   адміністрації, Сквирської міської ради  щодо  розміщення бюджетних установ і організацій.

3.5. У разі наявності пропозиції Сквирської районної   державної   адміністрації, Сквирської міської ради щодо  розміщення бюджетних установ і  організацій  Відділ,  може у  цей  же  термін  запропонувати укласти договір   оренди   нерухомого   майна   з   бюджетною   установою, організацією.

3.6. Якщо Орендодавець не одержав у встановлений термін  висновків,  дозволу, відмови  чи  пропозицій  від  Відділу,  укласти  договір  оренди  нерухомого майна з бюджетною    установою,  організацією,  укладення  договору  оренди вважається погодженим.

3.7. У разі,  коли  орендодавець  не  погоджується  з  пропозицією укласти  договір  оренди  нерухомого  майна з бюджетною установою, організацією,  Відділ, може без згоди орендодавця укласти  договір  оренди  нерухомого майна з бюджетною установою, організацією.

3.8. Орендодавець  протягом  п'яти  днів після погодження умов договору  оренди  з  Відділом, розміщує  в  офіційних  друкованих  засобах  масової інформації  та  на  веб-сайтах  орендодавців  оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.

3.9. Протягом 10   робочих   днів   після   розміщення  оголошення Орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.

3.10. Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання
заяв,  орендодавець  своїм  наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди.  У разі якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди укладається із заявником.  У разі надходження двох і  більше  заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди.

     У разі  надходження  заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи,  музею,  підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому  числі національної  творчої  спілки  або її члена під творчі майстерні), релігійної  організації  для  забезпечення  проведення  релігійних обрядів   та  церемоній,  громадської  організації  ветеранів  або інвалідів,    реабілітаційних    установ    для інвалідів    та дітей-інвалідів,    державних   та   комунальних   спеціалізованих підприємств,  установ та закладів соціального  обслуговування,  що надають  соціальні  послуги  відповідно  до  Закону  України  "Про соціальні послуги",  Пенсійного фонду України  та  його органів,  державних  видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних  видавництв  та  підприємств  книгорозповсюдження,  що забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової  продукції  державною  мовою  (за  винятком видань  рекламного та еротичного характеру),  оголошення про намір передати  майно  в  оренду  не  розміщується  і   договір   оренди укладається  з  таким  заявником без проведення конкурсу. Законами України  можуть бути визначені інші випадки передачі комунального  майна  в  оренду  без  проведення  конкурсу.

     У договорі оренди приміщень,  укладеному з державним видавництвом, підприємством книгорозповсюдження,   вітчизняним   видавництвом, підприємством книгорозповсюдження,  що  забезпечують підготовку,  випуск та (чи) розповсюдження  не  менш  як  50  відсотків  книжкової   продукції державною  мовою  (за  винятком  видань  рекламного  та еротичного характеру),  передбачається умова стосовно того,  що  недотримання орендарем  вимоги щодо підготовки,  випуску та (чи) розповсюдження книжкової продукції  державною  мовою  в  обсязі  не  менш  як  50 відсотків   є   підставою   для   розірвання   договору  оренди  в установленому законодавством порядку.

Укладення договору оренди із суб'єктами виборчого  процесу  з метою проведення публічних заходів (зборів, дебатів, дискусій) під час та на період виборчої  кампанії  здійснюється  без  проведення конкурсу  в  порядку  черговості  надходження  відповідних заяв до орендодавця.

Відділом,під час розгляду матеріалів про передачу в оренду комунального майна, враховують пропозиції Сквирської РДА,  Сквирської міської ради щодо розміщення бюджетних установ.

Орендодавець відмовляє в укладенні договору  оренди  в  разі, якщо:

- прийнято рішення  про  приватизацію  або  передприватизаційну підготовку цих об'єктів;

- об'єкт включено до переліку підприємств, що потребують залучення іноземних інвестицій, згідно з рішенням  Сквирської районної ради.

Відділ,  не  надає  згоди   на укладення договору оренди у разі якщо:

- орендодавець прийняв  рішення  про  укладення  договору оренди з бюджетною установою;

- є інші підстави, передбачені законом.

3.11. З моменту надходження до Орендодавця  заяви та проекту договору оренди , щодо такого майна, підприємству забороняється здійснювати  купівлю,  продаж,   передачу,   обмін, надання  в  безоплатне  користування,  списання  майна,  придбання цінних паперів,  одержання кредитів  у  розмірах,  що  перевищують середньорічний  рівень за останні три роки.  У разі якщо зазначені дії необхідні для ефективного  функціонування підприємства,  його структурного   підрозділу,   вони  вчиняються  з  дозволу Відділу.
3.12. Процедура проведення  конкурсу  на право оренди комунального майна визначається  Порядком проведення конкурсу на право оренди майна що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району.
     У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендодавець надсилає копії проекту договору та  інших  матеріалів  відповідним органам,  зазначеним  у п.3.12 цього Положення  у п'ятиденний термін після дати затвердження результатів конкурсу.
4. ІСТОТНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ОРЕНДИ
4.1.Істотними умовами договору оренди є:
-об'єкт оренди  (склад  і  вартість  майна  з  урахуванням  її індексації);
-термін, на який укладається договір оренди;
-орендна плата з урахуванням її індексації;
-порядок використання амортизаційних відрахувань, якщо їх нарахування передбачено законодавством;
-відновлення орендованого майна та умови його повернення;
-виконання зобов'язань;
-забезпечення виконання зобов'язань - неустойка (штраф, пеня), порука,  завдаток,  гарантія  тощо;  
-порядок  здійснення  орендодавцем  контролю за станом об'єкта оренди;
-відповідальність сторін;
-страхування орендарем взятого ним в оренду майна;
-обов'язки   сторін   щодо   забезпечення   пожежної   безпеки орендованого   майна.  
 
4.2.Укладений  сторонами  договір  оренди  в частині істотних умов  повинен  відповідати  Типовому  договору оренди майна що перебуває у спільній власності територіальних громад Сквирського району (додаток 2)
4.3.За згодою сторін у договорі оренди можуть бути передбачені й інші умови. 
4.4.Умови договору оренди є чинними на весь строк дії договору і   у   випадках,   коли   після   його  укладення  (приведення  у відповідність з цим Положенням)  встановлено  правила, які погіршують становище орендаря. 
4.5.Реорганізація Орендодавця не є підставою для зміни умов чи розірвання договору оренди. 
4.6.Оцінка об'єкта оренди здійснюється за Методикою розрахунку орендної плати за майно спільної власності територіальних громад Сквирського району та пропорцій ї розподілу затвердженої рішенням Сквирської районної ради №____ від ______.
4.7.Оцінка  об'єкта  оренди  передує укладенню договору оренди. Уразі якщо на момент продовження дії договору оренди остання оцінка об'єкта   оренди  була  зроблена  більш  як  три  роки  тому,  для продовження   (поновлення)   договору  оренди  провадиться  оцінка об'єкта оренди.
4.8.Договір  оренди  вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і  підписання  сторонами  тексту договору.
4.9.У  разі   укладення   договору   оренди  орендодавець терміново, не пізніше ніж у  п'ятиденний  термін  після підписання   сторонами   договору   надає Відділу договір з додатками для погодження.
5.ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА ОРЕНДИ
5.1.Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди.
5.2.Якщо орендодавець у  строки  і  на  умовах,  визначених  у договорі  оренди,  не передасть орендареві об'єкт оренди, орендар має право вимагати від орендодавця передачі об'єкта.
5.3.Договори оренди підлягають обов’язковому погодженню керівником Відділу. Для цього орендодавець подає до Відділу лист-клопотання та три примірники договору оренди з додатками. Документи, які не відповідають встановленим вимогам, повертаються заявнику.
5.4.Передача об'єкта оренди орендодавцем орендареві здійснюється у строки і на умовах, визначених у договорі оренди та оформлюється актом приймання — передачі, який підписується уповноваженими представниками сторін
5.5.Зміни та доповнення до договорів оренди підлягають погодженню та затвердженню у порядку, встановленому цим Положенням.
5.6.Уразі зміни власника майна,  переданого в оренду, до  нового власника переходять права і обов'язки за договором оренди.
5.7. Термін договору оренди визначається за погодженням сторін.
У разі відсутності письмового волевиявлення однієї із сторін, у вигляді зави або клопотання, про припинення або зміну умов договору оренди за 30 днів до закінчення терміну дії договору, він вважається продовженим на той самий  термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.
Після  закінчення  терміну  договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов'язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника або орендодавця. У разі якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити  про це орендаря не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну договору.
5.8.Орендар зобов'язаний використовувати та зберігати орендоване майно відповідно до  умов договору,  запобігати його пошкодженню, псуванню.
Орендар  зобов'язаний  вносити орендну плату своєчасно і у повному обсязі.
5.9.Орендар зобов'язаний укласти з балансоутримувачем договір про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю, який повинен відповідати примірному договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю (додаток 3).
5.10.Поточний  ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендарем за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.
Капітальний ремонт майна, переданого в оренду, проводиться орендодавцем  за його рахунок, якщо інше не встановлено договором.
Орендар  за користування об'єктом оренди  вносить  орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.
 
6.ОРЕНДНА ПЛАТА
6.1.Методика розрахунку орендної плати та пропорції її розподілу визначається Сквирською районною радою на тих самих методологічних засадах, як і для об'єктів, що перебувають у державній власності.
Орендна плата, встановлена за відповідною методикою, застосовується як стартова під час визначення орендаря на конкурсних засадах.
6.2.Строки внесення орендної плати визначаються у договорі.
6.3.Відділ використовує отриману частину орендної плати для виконання статутних завдань.
6.4.Орендна плата встановлюється у грошовій формі.
Розмір  орендної  плати  може  бути змінено за погодженням сторін.
Розмір  орендної плати може бути змінено на вимогу однієї з сторін, якщо з незалежних від них обставин істотно змінився стан об'єкта оренди, а також в інших випадках, встановлених законодавчими актами України.
Інфляція
6.5.Спори з питань зміни орендної плати вирішуються відповідно до чинного законодавства.
7. СУБОРЕНДА
7.1. Передача майна у суборенду забороняється.
 
8.ПРАВА ОБОВЯЗКИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  УЧАСНИКІВ
 
8.1. Передача майна в оренду не припиняє права власності на це майно.
В разі переходу права власності на орендоване майно до інших осіб договір оренди зберігає чинність для нового власника.
8.2. Орендар має право за погодженням з орендодавцем (додаток 4), якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення орендованого майна.
8.3. Якщо в результаті поліпшення, зробленого орендарем за згодою орендодавця, створена нова річ, орендар стає її власником у частині необхідних витрат на поліпшення, якщо інше не передбачено договором оренди.
8.4. Ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди несе орендодавець, якщо інше не встановлено договором оренди.
Орендар, який затримав повернення об'єкта оренди орендодавцю, несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.
     Орендоване майно страхується орендарем на користь того учасника договору оренди, який бере на себе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди.
     Передача в оренду майна, що було застраховане орендодавцем або балансоутримувачем, не припиняє чинності договору страхування.
8.5. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.
8.6.Договір оренди припиняється в разі;
закінчення строку, на який його було укладено;
приватизації об'єкта оренди орендарем (за участю орендаря);
банкрутства орендаря;
загибелі об'єкта оренди;
ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.
8.7. Договір оренди може бути розірвано за погодженням сторін. На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань  та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України.
8.8. У разі розірвання договору оренди, закінчення строку його дії та відмови від його продовження або банкрутства орендаря він зобов'язаний повернути орендодавцеві об'єкт оренди на умовах, зазначених у договорі оренди. Якщо орендар допустив погіршення стану орендованого майна або його загибель, він повинен відшкодувати орендодавцеві збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель майна сталися не з його вини.
8.9. Орендар вправі залишити за собою проведені ним  поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок власних коштів, якщо вони можуть бути відокремлені від майна без заподіяння йому шкоди.
Якщо орендар за рахунок власних коштів здійснив за згодою орендодавця поліпшення орендованого майна, які неможливо відокремити від майна без заподіяння йому шкоди, орендодавець зобов'язаний компенсувати йому зазначені кошти в межах збільшення в результаті цих поліпшень вартості орендованого майна, визначеної в установленому законодавством порядку, яке відбулося в результаті таких поліпшень, якщо інше не визначено договором оренди.
     Вартість поліпшень орендованого майна, зроблених орендарем без згоди орендодавця, які не можна відокремити без шкоди для майна, компенсації не підлягає.
8.10. У разі припинення договору оренди за обставин, зазначених у п.8.8 орендар зобов'язаний повернути це майно відповідному підприємству, господарському товариству, створеному в процесі приватизації (корпоратизації), або його правонаступнику.
орендар за згодою орендодавця передає об'єкт оренди органу, який до укладення договору оренди здійснював повноваження з управління відповідним  майном. Зазначений орган або його правонаступник зобов'язаний протягом тридцяти днів прийняти об'єкт оренди в своє управління.
8.11. За невиконання зобов'язань за договором оренди, в тому числі за зміну умов договору або розірвання договору в односторонньому порядку, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавчими актами України та договором.
8.12. У разі банкрутства орендаря він відповідає за свої борги майном, яке належить йому на праві власності, відповідно до законодавства України.
8.13. Контроль за використанням майна,  переданого в  оренду  покладається на Відділ та Орендодавця

 

Додаток 1 до

Положення про оренду майна

спільної власності територіальних громад

Сквирського району

 

 

ПЕРЕЛІК
документів, які подаються орендодавцеві для укладення договору оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

  1. Разом із заявою про оренду нерухомого майна, що перебуває на балансі підприємства (установи, організації) (заява подається в довільній формі, при цьому в ній зазначаються ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків для фізичних осіб (крім тих, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)) подаються такі документи:
  • проект договору оренди об'єкта;
  • копії установчих документів орендаря/копії сторінок паспорта для фізичної особи (сторінки 1, 2 та сторінка із зазначенням останнього місця проживання).
  • звіт про незалежну оцінку майна з висновком про вартість об’єкта оренди (у разі якщо майно знаходиться на балансі господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), але не увійшло до його статутного (складеного) капіталу, звіт про незалежну оцінку не подається

В окремих випадках, передбачених законодавством, подаються:

  • інформація про орендаря, зареєстрованого згідно з вимогами законодавства та внесеного органами державної податкової служби в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
  • погодження органу охорони культурної спадщини (у разі належності об’єкта оренди до об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками);
  • копія ліцензії орендаря на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (у разі якщо на об’єкті оренди передбачається здійснення діяльності, що підлягає ліцензуванню).

 

 

 

 

      Додаток 2 до

Положення про оренду майна

спільної власності територіальних громад

Сквирського району

 

 

Типовий договір оренди
         майна, що належить спільній власності територіальних громад
Сквирського району


 

 Місто ________________ N _____________________________________
 (число, місяць, рік - словами)
 

     Ми, що нижче підписалися, __________________________________________________,
      (повна назва Орендодавця)
 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ ________________________, місцезнаходження якого: _________________________________________________________________________
                                (адреса)

(далі - Орендодавець) в особі __________________________________________, що мешкає
      (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________
                            (адреса)
 

та діє на підставі _________________________________________________, з одного боку,
   (назва документа, №, дата, видавник)

та ___________________________________________________________________________,
                    (повна назва особи Орендаря)
 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ _____________________, місцезнаходження якого: __________________________________________________________________________
                                (адреса)

(далі - Орендар) в особі ______________________________________________, що мешкає
  (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________________________________
      (адреса)

та діє на підставі _________________________________________________, з іншого боку,
  (статут, довіреність назва документа, №, дата, видавник тощо)
 

уклали цей Договір про наведене нижче:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

     1.1. Орендодавець  передає,  а  Орендар  приймає  в  строкове платне користування  майно спільної власності територіальних громад Сквирського району, що перебуває  в оперативному віданні Орендодавця на підставі права комунальної власності та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у вигляді

___________________________________________________________________________
                          (повна назва)

(далі - Майно) площею ________________ кв.м, розміщене за адресою:

_______________________________________________________, на ___________________
поверсі(ах) ______________________________________ (будинку, приміщення, будівлі)

_________________________________________, що перебуває на балансі

_______________________________________ (далі - Балансоутримувач), вартість  якого  визначена згідно з висновком про вартість / актом оцінки на "____"______________ 200__ р.  і становить за незалежною оцінкою / залишковою вартістю ____________________________ грн.

     Акт оцінки  складається   у   випадках,   визначених   чинною Методикою оцінкиоб'єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.95 №629 (зі змінами) (далі - Методика оцінки),  а  саме  тоді,  коли  для  розрахунку  орендної плати не вимагається незалежна оцінка об'єкта.

 

     1.2. Об'єкт оренди належить до комунальної власності територіальної громади Сквирського району в особі Сквирської районної ради і знаходиться на балансі Орендодавця.

Майно передається в оренду з метою ____________________________________________

 1.3. Опис технічного стану об'єкта оренди на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ (потребує / не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту), його склад зазначається в акті приймання - передачі об'єкта оренди, що є невід'ємною частиною цього Договору.

 1.4.  На об’єкт, що орендується відсутні обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб.


2. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА ОРЕНДАРЮ

 

     2.1. Орендар  вступає у строкове платне користування Майном у термін,  указаний  у Договорі,  але  не  раніше  дати  підписання Сторонами  цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації Договору) та Акта приймання-передавання Майна.

     2.2. Передача  Майна  в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно.  Власником Майна залишається територіальна громада Сквирського району в особі Сквирської районної ради, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

     2.3. Передача   Майна  в  оренду  здійснюється  за  вартістю, визначеною  у  звіті  про  незалежну  оцінку  /  в  акті   оцінки, складеному за Методикою оцінки.

     2.4. Обов'язок   щодо  складання  акта  приймання-передавання покладається на Орендодавця.

     2.5. Орендар немає права передавати свої зобов’язання за Договором та передавати об’єкт оренли повністю або частково в користування іншій особі.

     2.6. Орендар не має права укладати договори суборенди  (контракти і угоди), у тому числі про спільну діяльність пов’язані з будь-яким використанням об’єкта оренди іншою юридичною чи фізично особою. У разі необхідності укладання таких договорів здійснювати виключно з дозволу власника наданим відповідним розпорядчим актом.


 

3. ОРЕНДНА ПЛАТА
 

     3.1.  Орендна плата визначена на підставі Методики розрахунку орендної плати  за    майно  спільної власності територіальних громад Сквирського району та  пропорції  її  розподілу, затвердженої  рішенням Сквирської районної ради №____від ___  і  становить  без   ПДВ   за   базовий    місяць розрахунку _______________ 20__ р. _______ грн.

(місяць)
     У разі якщо орендар визначений за  результатами  конкурсу  на право  оренди  державного  майна,  цей  пункт викладається в такій редакції:

     "3.1. Орендна  плата  визначена  за  результатами конкурсу на право оренди комунального майна  і  становить  без  ПДВ  за  базовий місяць розрахунку _____________ 20___ р._________ грн.".                                                                                          (місяць) 

Додатково, відповідно до ст. 797 Цивільного кодексу України, орендар сплачує витрати на утримання прибудинкової території пропорційно орендованій площі у будівлі в сумі       грн. /місяць.

3.2. Нарахування  ПДВ  на  суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

     3.3. Орендна плата за кожний  наступний  місяць  визначається шляхом  коригування  орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції  за  наступний  місяць, на підставі оперативної інформації про індекси інфляції,   розраховані   Державним комітетом статистики України.
     3.4. У   разі   користування   Майном   протягом    неповного календарного  місяця(першого  та/або  останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні  користування  визначається  згідно  з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

     3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із Сторін  у разі зміни Методики її розрахунку,  істотної зміни стану об'єкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках,передбачених чинним законодавством.

     3.6. Орендна  плата  перераховується Орендарем на рахунок Відділу з управління комунальним майном, щомісяця, не пізніше 10  числа  місяця,  незалежно від наслідків господарської діяльності. Орендна плата розподіляється наступним чином: 70% надходжень, за винятком ПДВ, спрямовується Відділу  та 30% та Балансоутримувачу  щомісяця  не пізніше   відповідно  до  пропорцій  розподілу, установлених  і  чинних  на  кінець періоду, за який здійснюється платіж.

 Сторони зобов’язуються щоквартально проводити звірку розрахунків.

             Розмір орендної плати змінюється в односторонньому порядку у разі зміни методики, її розрахунку, змін централізованих цін і тарифів та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

     3.7. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі,  підлягає  індексації   і   стягується на  рахунок Відділу з управління комунальним майном та Балансоутримувачу   у   визначеному   пунктом  3.6  співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням  пені  в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування  пені  від  суми   заборгованості   за   кожний   день прострочення, уключаючи день оплати.

3.8. У   разі,   якщо   на   дату   сплати   орендної   плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж  три  місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі  1% від суми заборгованості за кожен день несплати.

3.9.  Надміру  сплачена  сума  орендної плати, підлягає  в  установленому  порядку  заліку  в  рахунок майбутніх платежів,  а у разі неможливості такого заліку у зв'язку
з   припиненням  орендних  відносин  -  поверненню  Орендарю. 

3.10.   Зобов'язання  Орендаря  щодо  сплати  орендної  плати забезпечуються у вигляді  завдатку  у  розмірі,  не  меншому,  ніж орендна плата за базовий місяць, який вноситься в рахунок орендної плати за останній місяць (останні місяці) оренди.

     Якщо договір  оренди  укладено  на  строк,  менший  ніж  один місяць, вноситься завдаток у розмірі орендної плати за цей строк.

3.11. Уразі припинення (розірвання) Договору оренди  Орендар сплачує   орендну   плату   до   дня  повернення  Майна  за  актом приймання-передавання  включно.Закінчення  строку  дії  Договору оренди  не звільняє Орендаря від обов'язку сплатити заборгованість за  орендною  платою,  якщо  така  виникла,  у   повному   обсязі,
ураховуючи санкції, на рахунок Відділу з управління комунальним майном.

 

4. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ
                 І ВІДНОВЛЕННЯ ОРЕНДОВАНОГО МАЙНА

 

     4.1. Передбачені законодавством амортизаційні відрахування на орендоване   Майно   нараховуються   його   Балансоутримувачем   і використовуються на повне відновлення орендованих основних фондів.

У разі оренди будівель і  споруд  цей  пункт  викладається  у такій редакції:

     "4.1. Передбачені  законодавством  амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховуються  Орендарем  і  в  першочерговому порядку  використовуються  ним  на  повне  відновлення орендованих основних фондів".

     4.2. Поліпшення  орендованого  Майна,  здійснені  за  рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальних громад Сквирського району.

     4.3. Відновлення  орендованого  Майна  здійснюється орендарем відповідно до пунктів 5.5, 5.8, 6.4 цього Договору.

     4.4. Для отримання згоди Власника майна на здійснення  поліпшень Орендар подає заяву і матеріали згідно з Порядком надання орендарю згоди  орендодавця  на  здійснення  невід'ємних поліпшень  орендованого  майна спільної власності територіальних громад Сквирського району. Вартість поліпшень об’єкта оренди, проведених орендарем без згоди Власника, які не можна відокремити без шкоди для об’єкта оренди, компенсації не підлягає.

 

5. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ
 

     Орендар зобов'язується:

5.1. Виконувати конкурсні пропозиції (в разі передачі в орендне користування на конкурсних засадах).

5.2. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

5.3. Своєчасно  і  у повному обсязі сплачувати орендну плату  на рахунок Відділу з управління комунальним майном  та   Балансоутримувачу   (у   платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується "Призначення платежу" за зразком,  який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди).

 5.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна,  запобігати його  пошкодженню   і   псуванню,   тримати   Майно   в   порядку, передбаченому санітарними  нормами  та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані,  не гіршому,  ніж на  момент  передачі  його  в  оренду,  з  врахуванням нормального фізичного зносу,

 5.5. Розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечувати додержання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду. Утримувати у справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку і інвентар, не допускати їх використання не за призначенням. Проводити службове розслідування випадків пожеж, документи розслідування подавати Орендодавцю. Нести матеріальну відповідальність перед Орендодавцем за збитки, спричинені пожежею та незабезпеченням пожежної безпеки орендованого майна.

5.6.. Забезпечити Орендодавцю доступ  на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору,перевірки його стану і відповідності напрямку використання за цільовим призначенням, визначеному цим Договором.

 5.7. У разі  виникнення  загрози  або  настання  надзвичайних ситуацій,  пов'язаних  з  природною  стихією:  ураган,  землетрус, великий снігопад,  ожеледиця тощо,  надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.7. Своєчасно  здійснювати  за  власний рахунок поточний та  інші  види  ремонтів  орендованого  Майна.  Ця  умова Договору  не  розглядається  як  дозвіл  на  здійснення  поліпшень орендованого Майна і не тягне за  собою  зобов'язання  Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

     Вартсть ремонтних робіт здійснених Орендарем за власні кошти, в рахунок орендної плати не допускається. Витрати Орендаря на проведення ремонтних робіт відшкодуванню не підлягають.

     У разі,  якщо  Орендар подає заяву на погодження Орендодавцем здійснення   невід'ємних   поліпшень   орендованого   Майна,   він зобов'язаний  надати  проектно-кошторисну документацію на здійснення невід'ємних поліпшень.

       Капітальний ремонт Орендар повинен проводити у відповідності з затвердженою в установленому порядку проектно-кошторисною документацією та за письмовою згодою власника Капітальний ремонт орендованого приміщення, необхідність якого виникла в результаті нормальної амортизації, проводиться за рахунок Орендодавця.

          При проведенні Орендарем капітального ремонту або переобладнання орендованого Майна без письмової згоди власника або його виконавчого органу Орендар відшкодовує Орендодавцю всі витрати та збитки (враховуючи штрафні санкції), пов’язані з ремонтом та утриманням орендованого майна та прилеглої території.

     У разі,  якщо об'єкт оренди підлягав екологічному аудиту і  у звіті  про  екологічний  аудит вказується на певні невідповідності вимогам законодавства і висуваються  певні  вимоги  або  надаються рекомендації, до Договору включається пункт 5.8. такого змісту:

"5.8. Протягом _______________ здійснити заходи щодо усунення
                       (період)

невідповідностей вимогам    чинного    законодавства,    виявлених екологічним аудитом, відповідно до рекомендацій (вимог), наданих у звіті про екологічний аудит".

 5.9. Протягом   місяця   після   укладення   цього  Договору застрахувати орендоване Майно не менше,  ніж на його  вартість  за висновком    про    вартість    /    актом   оцінки   на   користь

_________________________________________________________________,
   (Орендодавця (для передачі Балансоутримувачу) або Орендаря)
 

який несе ризик випадкової загибелі чи пошкодження об'єкта оренди, у порядку,  визначеному законодавством, і надати орендодавцю копії страхового  полісу  і  платіжного доручення.  Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

Надати Орендодавцю та Відділу копії страхового полісу і платіжного доручення. Постійно поновлювати договір страхування таким чином, щоб увесь строк оренди Майно було застрахованим.

 5.10. У разі припинення  або  розірвання  Договору  повернути Орендодавцеві орендоване Майно в належному стані,  не  гіршому,  ніж  на  момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення  стану  або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

  5.11. Здійснювати    витрати,    пов'язані    з    утриманням орендованого Майна.  Протягом 15  робочих  днів  після  підписання цього  Договору  укласти  з  Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат  Балансоутримувача  на  утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.
  5.12. Нести    відповідальність    за    дотримання    правил експлуатації інженерних мереж,  пожежної  безпеки  і  санітарії  в приміщеннях згідно із законодавством.

 5.13. У  разі  зміни рахунку,  назви підприємства,  телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця терміново, не пізніше ніж у тижневий строк.

 5.14. Здійснити   нотаріальне   посвідчення    та    державну реєстрацію  цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 5.15. Відшкодувати протягом місяця витрати понесені Орендодавцем чи іншим учасником конкурсу при виготовлені незалежної експертної оцінки.

 5.16. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.

 5.17. Щоквартально, до 15-го числа наступного місяця  після закінчення кварталу, проводити з орендодавцем звірку взаєморозрахунків орендних платежів і оформляти їх відповідними актами.

 5.18. Здійснити нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію цього Договору (якщо це передбачено законодавством) за рахунок своїх коштів.

 

6. ПРАВА ОРЕНДАРЯ
 

     Орендар має право:

      6.1. Використовувати  орендоване  Майно  відповідно  до  його призначення та умов цього Договору.

      6.2. За  згодою Орендодавця проводити заміну,  реконструкцію, розширення, технічне переозброєння орендованого Майна, що зумовлює підвищення його вартості.

      6.3. Ініціювати       списання       орендованого       Майна Балансоутримувачем.

      6.4. Самостійно розподіляти  доходи,  отримані  в  результаті використання   орендованого  Майна.

 

7. ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ
 

     Орендодавець зобов'язується:

 

     7.1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим  Договором за актом приймання-передавання майна,  який підписується одночасно з цим Договором,  а в разі оренди нерухомого  Майна  на  строк  не менше ніж три роки - після державної реєстрації Договору.

     7.2. Не  вчиняти  дій,  які  б  перешкоджали   Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

    7.3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення  чинності цього  Договору  переукласти  цей  Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.

     7.4. Уразі  здійснення  Орендарем   невід'ємних   поліпшень орендованого  Майна орендодавець зобов'язаний здійснювати контроль за здійсненням таких поліпшень.

     Договір може  містити або не містити зобов'язання Орендодавця щодо відшкодування поліпшень Майна.

     7.5. За  наявності  згоди  Орендодавця  на   невід’ємні  поліпшення  Орендар набуває права на викуп об’єкта оренди ( у разі здійснення невід’ємних поліпшень в розмірі не менш як 25% ринкової вартості майна, за яким воно було передано в оренду, визначеної суб’єктом оціночної діяльності для цілей оренди майна) за умови прийняття сесією Сквирської районної ради рішення про приватизацію (відчуження) орендованого майна відповідно до законодавства.

 

8. ПРАВА ОРЕНДОДАВЦЯ
 

     Орендодавець має право:

  8.1.  Контролювати  з  можливим  залученням органу управління майном виконання умов Договору та використання Майна, переданого в оренду за  Договором,  і у разі необхідності спільно  вживати відповідних заходів реагування.

   8.2. Виступати  з  ініціативою  щодо  внесення  змін до цього Договору або його розірвання уразі погіршення стану  орендованого Майна  внаслідок  невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

  8.3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом  візуального обстеження зі складанням акта обстеження. Доступ до об’єкта надає Орендар та візуальне обстеження проводиться тільки в присутності Орендаря.

 8.4. Розірвати Договір в односторонньому порядку у разі несвоєчасної сплати Орендарем орендної плати більше ніж три місяці.

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  ЗА ДОГОВОРОМ

9.1. За невиконання або неналежне  виконання  зобов'язань  за цим  Договором  Сторони  несуть  відповідальність  згідно з чинним законодавством України.

9.2. Орендодавець не відповідає за  зобов'язаннями  Орендаря. Орендар не відповідає за зобов'язаннями Орендодавця,  якщо інше не передбачено  цим   Договором.   Орендар   відповідає   за   своїми зобов'язаннями    і    за   зобов'язаннями,   за   якими   він   є правонаступником,  виключно  власним  майном.  Стягнення  за  цими зобов'язаннями не може бути звернене на орендоване комунальне Майно.

9.3. Орендар відшкодовує Орендодавцю збитки, спричинені неналежним ремонтом або експлуатацією об'єкта оренди. При погіршенні стану або знищенні об'єкта оренди з вини Орендаря він відшкодовує Орендодавцю збитки в розмірі вартості ремонту або відновлення майна. Відшкодування збитків, передбачених цим пунктом Договору здійснюється лише за умови, якщо вищезазначені ризики не застраховано або розмір страхового відшкодування менше розміру завданих збитків.

Ризик випадкової загибелі об'єкта оренди несе сторона, на користь якої застраховане майно.

  9.4. Орендодавець не несе відповідальності за збитки, нанесені Орендарю внаслідок аварії інженерних комунікацій, які знаходяться на об'єкті оренди або за його межами, якщо вину Орендодавця не встановлено.

 9.5. При невиконанні або неналежному виконанні чи порушенні однією із Сторін умов цього договору та з інших підстав, передбачених законодавчими актами України, Договір може бути розірваний достроково на вимогу однієї із сторін за рішенням суду.

9.6. Спори,  які  виникають  за цим Договором або в зв'язку з ним,  не  вирішені  шляхом  переговорів,  вирішуються  в  судовому порядку.

 

10. ОСОБЛИВІ УМОВИ

 

 10.1.Орендар не має права передавати зобов’язання за Договором, об’єкт оренди, обладнання, інвентар повністю або частково в користування іншим організаціям, особам.

 10.2. Реорганізація Орендодавця або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем

10.3. Орендар не має права укладання договорів (контрактів, угод), у тому числі про спільну діяльність, пов’язаних з будь-яким використанням орендованого Майна іншою юридичною чи фізичною особою. У разі порушення цієї умови Договору Орендодавець має право на дострокове розірвання Договору оренди в односторонньому порядку.

10.4. В разі реорганізації, приватизації, ліквідації Орендаря або порушені в господарському суді справи про банкрутство, Орендар повинен письмово повідомити про це Орендодавця в 10-ти денний термін з моменту виникнення перелічених фактів, надати нотаріально посвідчені статут та установчий договір, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.

10.5. Орендар з урахуванням особливостей свого підприємства або особливих вимог використання Майна (заклад освіти, медицини, тощо) повинен оформити необхідні дозволи Держнаглядохоронпраці, санепідемстанції, Держпожежохорони, Держуправління охорони навколишнього природного середовища, тощо.

10.6. На період проведення ремонту чи переобладнання об’єкту оренди за ініціативою Орендаря він не звільняється від внесення орендної плати, плати за комунальні послуги та інших платежів.

10.7. Орендар протягом місяця письмово повідомляє Орендодавця про момент припинення використання орендованого Майна.

10.8. В разі наявності в приміщенні декількох орендарів, Орендар несе солідарну відповідальність за належний технічний стан об’єкту оренди, його фасаду, прибудинкових територій, їх ремонту та благоустрою, а також приймає участь у відшкодуванні витрат і збитків (включаючи штрафні санкції), пов’язані з ремонтом та експлуатацією орендованого майна та прилеглої території.

10.9. Орендар не має права передавати орендоване майно в заставу.

 

11. ДІЯ ОБСТАВИН НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

 

     11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо вони є результатом дії обставин непереборної сили, які не існували під час  укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війни тощо).

    11.2. Сторона, для якої виконання зобов'язань стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна негайно, в письмовій формі, але не пізніше п'яти календарних днів з  моменту їх виникнення, повідомити про це іншу Сторону.

         Несвоєчасне (пізніше 5 календарних днів) повідомлення про існування  обставин форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

    11.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються компетентними органами та засвідчені відповідно до чинного законодавства України.

    11.4. У випадку коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 90 днів кожна із сторін у встановленому порядку має право розірвати цей Договір. Невиконання будь-якою зі сторін грошових зобов’язань через відсутність коштів не вважається обставиною непереборної сили.

 

12. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 

     12.1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з
"___"_____________ 20___ р. до "___"_____________ 20__ р. включно.

      12.2. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках, коли після його укладення  законодавством установлено правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині зобов'язань Орендаря щодо орендної плати - до виконання зобов'язань.

     12.3. Зміни і доповнення до  умов  цього  Договору  або  його  розірвання допускаються за взаємної  згоди  Сторін.  Зміни,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою Стороною.

За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених чинним законодавством, крім випадків одностороннього розірвання договору, передбаченим Договором

     12.4. У  разі  відсутності  заяви  однієї   із   Сторін   про припинення  цього  Договору  або  зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом  одного  місяця  Договір  уважається продовженим  на  той  самий строк і на тих самих умовах,  які були передбачені цим Договором.  Зазначені дії оформляються  додатковим договором,  який  є невід'ємною частиною Договору при обов'язковій наявності  дозволу  власника оєкта оренди (або органу,  уповноваженого   управляти   об'єктом оренди).

     12.5. Реорганізація  Орендодавця  або перехід права власності на орендоване Майно третім особам не є  підставою  для  зміни  або припинення  чинності цього Договору,  і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

     12.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

     закінчення строку, на який його було укладено;

     приватизації орендованого майна Орендарем;

     загибелі орендованого Майна;

     достроково за взаємною згодою Сторін або за рішенням суду;

     банкрутства Орендаря;

ліквідації Орендаря - юридичної особи;

у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

          У разі порушення п.2.6. умов цього договору Орендодавець має право ініціювати дострокове розірвання цього договору в установленому порядку.

          На вимогу однієї із сторін договір оренди може бути достроково розірвано  за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав передбачених законодавством України.

     12.7. Уразі припинення або  розірвання  Договору  поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від  орендованого  Майна  не  завдаючи  йому шкоди,  є власністю Орендаря,  а невід'ємне поліпшення - власністю Орендодавця.     

     12.8. Уразі  припинення або розірвання цього Договору Майно протягом    трьох    робочих    днів    повертається     Орендарем___________________________________.
(Орендодавцю або Балансоутримувачу)

Уразі,  якщо  Орендар  затримав  повернення Майна,  він несе ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження.

     12.9. Майно   вважається  поверненим Орендодавцюз моменту підписання Сторонами акта приймання-передавання. Обов'язок   щодо    складання    акта приймання-передавання   про   повернення   Майна  покладається  на Орендаря.

     12.11. Якщо Орендар  не  виконує  обов'язку  щодо  повернення Майна,   Орендодавець  має  право  вимагати  від  Орендаря  сплати неустойки у розмірі ___________  за  користування  Майном  за  час прострочення.

  12.12. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  12.13.  Питання компенсації Орендодавцем збільшення вартості орендованого майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень вирішуються при погоджені власником або його виконавчим органом проектно-кошторисної документації на ремонт орендованого Майна, його переобладнання тощо. В разі відсутності указаного погодження невідокремлювані поліпшення визначаються власністю Орендодавця без здійснення компенсації.

12.14. Після закінчення строку дії Договору або в випадку дострокового розірвання орендоване Майно має бути звільнено Орендарем і передано Орендодавцю за актом приймання-передачі протягом 1 днів. Якщо орендар протягом встановленого строку не повернув орендоване Майно, то орендодавець має право комісійно опломбувати Майно до моменту підписання акту приймання-передачі та звільнення орендованого Майна, при цьому орендодавець не несе жодної відповідальності за збереження майна орендаря.

12.15. В разі використання орендованого Майна після закінчення терміну дії договору оренди Орендарем, який був належним чином повідомлений про закінчення строку дії договору оренди та небажання продовжувати договір оренди, Орендар зобов’язаний відшкодувати орендодавцю понесені ним витрати, в тому числі орендну плату, комунальні платежі та штрафні санкції, за час самовільного використання майна.

12.16. У разі звільнення Орендарем Майна без письмового попередження, а також без складання акту про повернення об’єкту оренди в належному стані Орендар несе повну матеріальну відповідальність за нанесені у зв’язку з цим збитки в повному їх розмірі та сплачує Орендодавцю.

12.17. Майно вважається повернутим  Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта приймання-передачі.

12.18. Цей Договір укладено в 3-х (трьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для Орендодавця, Орендаря та Відділу з Управління комунальним майном.

 

 13. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

   Орендодавець ____________________________________________________


 Орендар      ____________________________________________________

 

 Відділ               ____________________________________________________

 

 

 

14. ДОДАТКИ
 

     Додатки до цього Договору  є  його  невід'ємною  і  складовою частиною. До цього Договору додаються:

     розрахунок орендної плати;

     звіт про оцінку / акт оцінки Майна, що передається в оренду;

     акт приймання-передавання орендованого Майна;

витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк,  не менший  ніж три роки).

 

 

            Орендодавець                       Орендар

 

 

               М.П.                             М.П.
 

 

 

Погоджено

Начальнику віділу з управління комунальним майном

 

«___»______________р.                         

 Зареєстровано за № __________ «___»________________р.

 

 

Додаток 3

До Положення про оренду майна

спільної власності територіальних громад

Сквирського району

 

 Примірний договір
          про відшкодування витрат балансоутримувача на
            утримання орендованого нерухомого майна та
               надання комунальних послуг орендарю

 

     Місто _________________________,  ______________________ року
 (число, місяць, рік)

_____________________________________________________________________________
        (повна назва Балансоутримувача орендованого майна)
 

___________________________________________ (надалі - Балансоутримувач), в особі

__________________________________________________________________________,
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 

що діє на підставі _________________________________________________, з одного боку,
                    (назва документа, N наказу)
 

та _______________________________________________________________________
                   (повна назва особи Орендаря)
 

(надалі - Орендар), в особі ______________________________________________________,
                          (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

 

що діє на підставі ___________________________________________________________,
                              (статут, довіреність тощо)
 

з іншого боку, уклали цей Договір про нижче зазначене:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 

     1.1. Балансоутримувач _______________________________________________________

__________________________________________________________________________
                          (повна назва)
 

забезпечує обслуговування,  експлуатацію  та  ремонт  будівлі,  що знаходиться за адресою:  ___________, ____________________ (надалі -  Будівля),  загальною  площею _______ кв. м,  а також утримання прибудинкової  території,  а  Орендар  бере  участь   у   витратах Балансоутримувача  на  виконання  вказаних  робіт  пропорційно  до займаної ним  площі  в  цій  Будівлі,  якщо  інше  не  випливає  з характеру послуг, наданих Балансоутримувачем за цим Договором.

Крім пропорційно займаної площі,  Договір може передбачати  й інші критерії  розподілу  і  оплати  спожитих послуг,  один з яких обирається  за  взаємною  згодою  сторін,  а   саме:   пропорційно кількості користувачів;  за кількістю джерел електрообладнання.  У разі відсутності лічильників  з  обліку  спожитих  послуг  окремим
споживачем  або  з інших поважних причин застосовується критерій - пропорційно до займаної площі (виду діяльності та ін..).

     Орендар користується    приміщенням,    яке   складається   з

__________________________________________________________________________,
               (перелік і вид елементів приміщення)
 

загальною площею __________ кв.  м, розміщене на _____ поверсі(ах) Будівлі,  вартістю (залишковою,  експертною) ________________ грн. (надалі  -  орендоване  Приміщення) відповідно до плану розміщення приміщення, що додається до договору.

     Орендоване Приміщення використовується для цілей

__________________________________________________________________________
                (виробництво, офіс, торгівля тощо)

Вартість відшкодувань послуг розраховується щомісячно Орендодавцем.

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
 

     2.1. Балансоутримувач Будівлі зобов'язується забезпечити:

     2.1.1. Виконання  всього  комплексу   робіт,   пов'язаних   з обслуговуванням  та  утриманням Будівлі і прибудинкової території, і  здійснення  господарської діяльності,  у  тому числі Орендарю і його співробітникам згідно з вимогами чинного законодавства про користування будівлями.

Перелік таких  робіт  та  послуг,  порядок та умови їх оплати встановлюються цим Договором.

     Розмір плати    за    обслуговування    і   ремонт   Будівлі, прибудинкової території,  утримання допоміжних  приміщень  Будівлі залежить    від    складу    робіт   і   послуг,   які   надаються Балансоутримувачу житлово-експлуатаційними,  ремонтно-будівельними організаціями та іншими суб'єктами господарювання,  і визначається розрахунком   щомісячних   платежів   (кошторисом    витрат)    за обслуговування  та  ремонт  Будівлі,  комунальні  та  інші послуги Балансоутримувача.

     2.1.2. Надання   Орендарю   комунальних   послуг, а саме санітарне обслуговування прибудинкової території та  допоміжних  приміщень Будівель, теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення  за  діючими розцінками і тарифами. Нарахування ПДВ здійснюється в порядку визначену чинним законодавством України..

     2.1.3. Інформування  Орендаря  про  зміни витрат на утримання Будівлі і тарифу на послуги.

     2.1.4. Надання щомісяця до 10  числа поточного місяця усі відповідні розрахунки витрат на утримання Будівель за місяць що передує оплаті

     2.2. Орендар зобов'язується:

     2.2.1. Дотримуватись вимог установлених  правил  користування Будівлею та Приміщенням за цим Договором.

     2.2.2. Своєчасно    інформувати     Балансоутримувача     або організацію,   яка  обслуговує  Будівлю,  про  виявлені  неполадки елементів Будівлі, Приміщення.

     2.2.3. Не  пізніше  __________  числа  місяця,  наступного за звітним  місяцем,  вносити  плату  на  рахунок   Балансоутримувача Будівлі,  за санітарне обслуговування прибудинкової  території  та  допоміжних  приміщень Будівлі,  технічне  обслуговування Будівлі відповідно до загальної площі Приміщення,  на  поточний ремонт  відповідно  до  відновної  вартості Приміщення, а також за комунальні послуги (теплопостачання, електропостачання, водопостачання та водовідведення).

     При несвоєчасному  внесенні   плати,   сплачувати   пеню   із розрахунку  _______________  облікової  ставки НБУ від несплаченої суми наданих послуг за кожен день прострочки.

     2.2.4. Не перешкоджати в денний час, а при аваріях і в нічний час,  входженню в Приміщення представникам  Балансоутримувача  або працівникам організацій,  що обслуговують Будівлю,  для проведення огляду конструкцій та технічного обладнання Приміщення і  усунення неполадок.

     2.2.5. Відшкодувати в установленому порядку  усі  збитки  від пошкодження  елементів  Будівлі,  які  сталися з вини Орендаря або осіб, які з ним працюють або які до нього звертаються у зв’язку з веденням виду діяльності за допомогою.

 

3. ПРАВА СТОРІН
 

     3.1. Балансоутримувач Будівлі має право:

     3.1.1. Стягнути в установленому порядку суми усіх збитків від пошкодження елементів Будівель,  які сталися з  вини  Орендаря  або осіб, які з ним працюють, які до нього звертаються у зв’язку з веденням виду діяльності за допомогою.

     3.1.2. Стягнути   в   установленому    порядку    прострочену заборгованість по платежах, що наведені в пункті 2.2.3 Договору.

     3.2. Орендар має право:

     3.2.1. Вимагати    при    потребі    від    Балансоутримувача позапланового  огляду  з  метою  виявлення  стану  конструкцій   і технічного обладнання Приміщення та Будівлі в цілому.

3.2.2. У випадку перерв у наданні  комунальних  послуг  понад нормативні  строки зменшувати плату за комунальні послуги згідно з порядком, встановленим чинним законодавством

     3.2.3. Вимагати від Балансоутримувача відшкодування  збитків, понесених внаслідок неналежного виконання договірних обов'язків за цим Договором, в судовому порядку.


 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 

     4.1. За  невиконання  або  неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони  несуть  відповідальність  згідно  з  чинним законодавством України.

     4.2. Спори,  які виникають за цим Договором або в  зв'язку  з ним,   не  вирішені  шляхом  переговорів  вирішуються  у  судовому порядку.

 

5. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
 

     5.1. Цей Договір укладено строком на ______________, що діє з
"___" _________________ 200_ р. по "___" _________________ 200_ р. , на строк дії договору оренди. Умови  цього  Договору  зберігають силу протягом усього строку цього Договору,  у тому числі у випадках,  коли після  його укладення   законодавством   установлено  правила,  що  погіршують становище Орендаря, а в частині фінансових зобов'язань Орендаря щодо оплати - до виконання зобов'язань

     5.2. Зміни  або  доповнення до цього Договору допускаються за взаємною згодою  сторін.  Зміни  та  доповнення,  що  пропонуються внести,  розглядаються протягом одного місяця з дати їх надання на розгляд іншою стороною.

     5.3. За  ініціативою  однієї  із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням  арбітражного  суду  у  випадках,  передбачених чинним законодавством.

     5.4. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або  зміну  цього  Договору  після закінчення строку його чинності протягом одного місяця,  він вважається продовженим на  той  самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором.

     5.5. Реорганізація Балансоутримувача або перехід права  власності  на  Приміщення  чи  Будівлю  до  інших осіб,  не визнається підставою  для  зміни  або  припинення  чинності  цього Договору  і  зберігає свою чинність для нового власника Приміщення та Будівлі (їх правонаступників),  якщо інше не передбачається цим Договором або чинним законодавством.

     5.6. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

     закінчення строку, на який його було укладено;

     загибелі орендованого майна;

     достроково за   взаємною   згодою   сторін  або  за  рішенням арбітражного суду;

     в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

     5.7. Взаємовідносини сторін,  не врегульовані цим  Договором, регулюються чинним законодавством України.

     5.8. Цей Договір укладено в 4-х (чотирьох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по два для кожної із сторін.

 

6. ПЛАТІЖНІ ТА ПОШТОВІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
 

     Балансоутримувач ____________________________________________

     Орендар _____________________________________________________
 

7. ДОДАТКИ ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ Є ЙОГО НЕВІД'ЄМНОЮ І СКЛАДОВОЮ ЧАСТИНОЮ
 

     До цього Договору додаються:

     7.1. План розміщення Приміщення

     7.2. Перелік робіт щодо утримання та ремонту Будівлі

     7.3. Розрахунок  щомісячних  платежів  за  обслуговування  та ремонт Будівлі, комунальні та інші послуги Балансоутримувача.

 

 

 

 

 

 

 

Балансоутримувач                          Орендар

 _______________                           _______________

_______________                                                                            _______________
 

 М. П.                                     М. П.
 

 

 

 

 

Додаток 4

До Положення про оренду майна

спільної власності територіальних громад

Сквирського району

 

 

ПОРЯДОК 
надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна спільної власності територіальних громад Сквирського району

 

1. Цей  Порядок  розроблений  з  метою  визначення  процедури надання    орендарю    згоди    орендодавця   (державного   органу приватизації) майна спільної власності територіальних громад Сквирського району (далі за текстом – комунальне майно) на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого комунального майна.

 2. Процедура  надання  орендарю  згоди орендодавця комунального майна на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого  комунального майна включає такі етапи:

     - подання заяви і пакета документів орендарем;

     - розгляд заяви і документації орендаря;

     - прийняття відповідного рішення

 3. Для  розгляду  питання  про  надання  згоди  орендарю   на здійснення  невід'ємних  поліпшень  орендованого  комунального майна орендар подає заяву та такий пакет документів:

     1) опис передбачуваних поліпшень  і  кошторис  витрат  на  їх проведення;

     2) інформацію    про    доцільність    здійснення   поліпшень орендованого майна;

     3)  приписи  органів  пожежного нагляду, охорони праці (за їх наявності); 

     4) довідку  балансоутримувача  про  вартість  об'єкта  оренди згідно з даними бухгалтерського обліку на початок поточного року;

     5) завірену  копію  проектно-кошторисної  документації,  якщо інше не встановлено договором оренди;

     6)   звіт  за  результатами  експертизи  кошторисної  частини проектної документації на здійснення невід’ємних поліпшень.

      4.   Інформація   про   доцільність   здійснення  невід'ємних поліпшень  надається  на  підставі наданих орендарем документів - балансоутримувачем.

      5. Орендодавець для розгляду питання про  надання  згоди  на  здійснення  невід'ємних поліпшень створює комісію  за  участю представників органу, уповноваженого управляти
майном.
     6. Контроль за здійсненням невід'ємних поліпшень здійснюється у разі, якщо це передбачено договором оренди.

     7.  Згода  на  здійснення  поліпшень  надається з урахуванням висновків  комісії  та  умов  договору  у  формі листа орендодавця орендарю,  у якому міститься погодження на поліпшення орендованого майна.   У листі   вказується   на  необхідність першочергового використання  амортизаційних  відрахувань  на орендоване майно для здійснення   поліпшень,   які   збільшують  вартість  орендованого комунального майна.

    8. Після отримання згоди  орендар  складає  графік  виконання робіт і подає його орендодавцю.
    9.   Після   здійснення   дозволених   орендарю  невід'ємних поліпшень  орендар  надає  інформацію  орендодавцю  про завершення виконання   робіт   з  поданням  копій, підписаних  замовником  і підрядником  актів  приймання  виконаних  робіт  та документів, що підтверджують оплату зазначених робіт.

  10. Орендодавець  зобов'язаний  протягом 5 робочих днів після отримання інформації про здійснені поліпшення внести до бази даних інформаційно-пошукової  системи "Етап оренда" інформацію про зміст поліпшень, витрати на поліпшення та джерело їх фінансування.
 

Аналіз регуляторного впливу