Регламент Сквирської районної ради

      ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням сесії Сквирської районної ради від 07 грудня 2015 року

№ 01-02-07

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

Сквирської районної ради 07 скликання

(із змінами внесеними рішенням сесії №03-03-07 від 23 грудня 2015 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №01-06-07 від 03 березня 2016 року)

(із змінами внесеними рішенням сесії №17-16-07 від 27 липня 2017 року)

 

I. Загальні положення

Стаття 1. Сквирська районна рада є органом місцевого самоврядування, який представляє спільні інтереси територіальних громад Сквирського району.

 

Стаття 2. Порядок діяльності Сквирської районної ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими актами, цим Регламентом.

 

Стаття 3. Регламент районної ради затверджується рішенням сесії ради. Він встановлює порядок скликання і проведення сесій, роботи комісій, визначає функції органів ради, її посадових осіб.

 

Стаття 4. Діяльність районної ради її органів  здійснюється відкрито і гласно, базується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, з урахуванням громадської думки.        У сесії ради, засіданнях її органів можуть брати участь народні депутати України, депутати Київської обласної ради, органів місцевого самоврядування та представники органів виконавчої влади,  трудових колективів, політичних партій, об’єднань громадян, засобів масової інформації, громадяни.

Гласність роботи районної ради забезпечується шляхом публікації звіту засідань ради в газетах, висвітлення її діяльності по телебаченню та радіо. Фото та відео фіксаж можуть здійснювати тільки акредитовані засоби масової інформації або за окремим рішенням ради.

У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого пленарного засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради.»

 

Стаття 5. Здійснення районною радою своїх повноважень будується на основі активної участі в її роботі кожного депутата.

 

Стаття 6. Робота районної ради ведеться українською мовою. У разі, коли промовець не володіє державною мовою, він має право виступати мовою, зрозумілою для більшості депутатів. В інших випадках забезпечується переклад виступів на українську мову.

 

II. Сесії районної ради

 

Стаття 7. Організація роботи ради.

1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій ради. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

2. Планові пленарні засідання проводяться по четвергам, починаються о 10-й і закінчуються не пізніше 18-ї години. Обідня перерва встановлюється з 13-ї до 14-ї години. Через кожні наступні 2 години роботи сесії оголошується перерва на 15 хвилин.

3. У разі потреби рада може прийняти рішення про проведення пленарного засідання впродовж кількох днів, а також про оголошення перерви в пленарному засіданні для опрацювання документів, проведення засідань комісій, депутатських груп, запрошення посадових осіб тощо.

 

Стаття 8. Перша сесія районної ради нового скликання.

1. Перша сесія новообраної ради скликається головою районної виборчої комісії не пізніше як через місяць після обрання ради.

2. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії та питань, які передбачається внести на її розгляд, голова районної виборчої комісії організовує формування підготовчої депутатської групи з числа новообраних депутатів.

3. Першу сесію відкриває і веде голова районної виборчої комісії до обрання тимчасової президії ради з числа депутатів в кількості не більше 5-ти осіб.

4. На розгляд першої сесії виносяться питання:

1) про результати голосування і підсумки виборів депутатів районної ради;

2) про обрання голови районної ради;

5. Після обрання голови ради за його пропозицією до порядку денного сесії можуть бути додатково включені наступні питання:

1) про обрання заступника голови ради;

2) про утворення постійних комісій та обрання їх голів, заступників та секретарів;

3) про утворення президії (колегії) ради;

4) про утворення виконавчого апарату ради та затвердження його структури, чисельності і витрат на утримання.

 

Стаття 9. Чергові і позачергові сесії.

1. Сесії ради скликаються головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

2. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як третини депутатів від загального складу ради .

У цьому випадку на ім’я голови ради надсилаються підписані вищезазначеними ініціаторами вмотивовані пропозиції щодо скликання сесії із зазначенням питань, розгляд яких пропонується, проектами рішень сесії з них, оформленими в установленому порядку.

3. Позачергова сесія скликається головою ради у двотижневий термін після надходження пропозицій про її скликання.

Якщо у голови ради є обґрунтовані заперечення щодо необхідності скликання сесії, то вони в 3-денний термін доводяться до ініціаторів скликання сесії. У разі згоди із висновками голови ради, ініціатори офіційно відкликають своє подання в 3-денний термін.

4. У разі немотивованої відмови голови ради скликати сесію на пропозицію третини депутатів та у випадках, якщо сесія не скликається головою районної ради у терміни, передбачені цим регламентом або у зв’язку з неможливістю голови ради скликати сесію, сесія скликається заступником голови районної ради.

5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у частинах 1 та 4 даної статті регламенту, у двотижневий термін не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами, які становлять не менше як одну третину складу ради або постійною комісією ради.

6. Підставами скликання позачергової сесії ради є стихійне лихо, введення військового, надзвичайного стану, техногенна катастрофа, необхідність розгляду питань, що стосуються національної безпеки України а також інших питань, які потребують негайного вирішення.

 

Стаття 10. Повідомлення про скликання сесії.

1. Про скликання сесії голова ради видає розпорядження.

2. Депутати заздалегідь повідомляються про час скликання і місце проведення сесії ради. Розпорядження голови ради про скликання сесії публікується в газеті „Вісник Сквирщини ” та направляється депутатам не пізніше як за 10 днів до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд сесії ради.

Проекти рішень оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації", крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки

3. У разі скликання позачергової сесії розпорядження голови ради з цього приводу із зазначенням питань, які передбачається внести на розгляд ради, публікується в газеті „Вісник Сквирщини” та доводиться до відома депутатів не пізніше, як за день до сесії.

Документи позачергової сесії районної ради видаються депутатам при реєстрації.

 

Стаття 11. Реєстрація депутатів.

1. Перед початком кожного пленарного засідання ради проводиться реєстрація депутатів. У разі неможливості прибути на сесію депутат повідомляє про це голову ради або заступника. У разі необхідності припинити участь у відкритому пленарному засіданні сесії депутат зобов’язаний повідомити про це голову ради або його заступника або секретаріат сесії.

2. Головуючий на сесії повідомляє присутнім про підсумки реєстрації та причини відсутності депутатів.

3. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради. Перед проведення голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні на вимогу депутатів ради проводить, за допомогою Лічильної комісії, перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його.

 

Стаття 12. Запрошені на сесію.

1. На засідання ради можуть бути запрошені керівники відділів, управлінь, інших підрозділів райдержадміністрації, районних організацій і установ, а також керівники підприємств усіх форм власності.

2. Пропозиції щодо кола запрошених подаються постійними комісіями, органами, які вносять питання для розгляду. На підставі цих пропозицій виконавчим апаратом ради формується список запрошених, який затверджується головою ради або особою, яка виконує його обов’язки.

3. Головуючий на засіданні інформує депутатів про склад і кількість запрошених на сесію. Для запрошених на сесію відводяться місця у залі засідань окремо від місць для депутатів.

4. Запрошені особи, представники громадськості не повинні втручатись у роботу сесії, зобов’язані дотримуватись порядку і підкорятись головуючому. Ті, хто допускають грубі порушення порядку, не реагують на зауваження головуючого, можуть бути за рішенням сесії видалені із залу.

 

Стаття 13. Ведення сесії.

1. Сесію районної ради відкриває (крім першої) веде і закриває голова ради, а за його відсутності - заступник голови ради. У разі неможливості виконання ними зазначених функцій сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликано сесію, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради один з депутатів ради.

2. Головуючий на сесії:

- відкриває, закриває та веде засідання, оголошує перерви;

- забезпечує дотримання депутатами цього регламенту;

- організовує розгляд питань порядку денного;

- надає слово депутатам та запрошеним;

- оголошує заяви, повідомлення, інформації;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- вживає заходів щодо підтримання порядку на засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього регламенту.

3. Під час засідання ради головуючий не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків порушення Регламенту, недодержання етики пленарних засідань - вживання образливих, непристойних і лайливих слів, заклику до незаконних і насильницьких дій, тощо.

 

Стаття 14. Лічильна комісія.

1. Лічильна комісія утворюється рішенням ради в кількості 7 осіб з розрахунку 1 представник від кожної партії (блоку), які мають у своєму складі не менше 3-х депутатів на весь час повноважень ради з метою чіткої організації процедур голосування та забезпечення підрахунку голосів.

Вибори комісії проводяться відкритим голосуванням за списком чи персонально в порядку надходження пропозицій щодо кандидатур.

Комісія обирає із свого складу голову і заступника голови комісії, секретаря, про що складає протокол, який доводиться до відома депутатів.

Засідання комісії проводить гласно і лише відкрито.

2. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких висунуті до складу органу, що обирається. У разі висунення члена лічильної комісії кандидатом до одного із органів ради на час проведення голосування і підрахунку голосів його повноваження як члена лічильної комісії автоматично припиняються.

За підсумками засідань лічильної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами комісії. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

 

Стаття 15. Секретаріат сесії.

Утворюється рішенням ради на час проведення сесії.

 

Обов’язки секретаріату сесії:

1. Контроль за реєстрацією депутатів та запрошених перед початком роботи сесії і далі у разі потреби.

2. Реєстрація записок з проханням на виступ з відміткою про точний час їх надходження, формування списку депутатів, які бажають виступити, і передача його головуючому на сесії.

3. Реєстрація проектів документів, заяв, повідомлень, пропозицій та прохань депутатів, постійних комісій, депутатських груп.

4.Облік виступаючих на сесії.

5. Перевірка тексту протоколів сесії.

6. Підписання протоколів сесії головою та секретарем сесії.

7. Забезпечення запису пленарного засідання сесії ради на електронні носії.

 

Стаття 16. Планування роботи ради.

1. Робота ради планується на півріччя. Пропозиції щодо питань для розгляду на пленарних засіданнях вносяться головою ради за власною ініціативою, постійними комісіями, депутатськими фракціями, депутатами.

На їх підставі голова ради формує та вносить на розгляд сесії орієнтовний перелік питань для розгляду на сесії районної ради. Після обговорення він затверджується рішенням сесії ради.

У переліку зазначається назва, термін його підготовки та відповідальні за підготовку, доповідач.

2. Крім питань, які віднесені до компетенції ради, в перелік питань для розгляду включаються звіти органів, посадових осіб, які районна рада відповідно утворює, обирає, затверджує, а також інформація щодо виконання прийнятих рішень.

3. Рада періодично заслуховує звіт про виконання плану роботи.

4. Проект плану роботи попередньо розглядається у постійних комісіях та на президії ради.

 

Стаття 17. Порядок денний сесії.

1. Проект порядку денного сесії формується головою ради на підставі орієнтовного переліку питань для розгляду на сесіях, передбачених планом роботи районної ради, пропозицій постійних комісій, депутатських фракцій. Він надсилається депутатами не пізніше як за 10 днів до сесії. У виняткових випадках, передбачених частиною 3 статті 10 регламенту, – не пізніше як за 1 день до сесії.

2. Пропозиції до порядку денного сесії вносяться вищезазначеними органами не пізніше, як за 25 робочих днів до пленарного засідання. Голова ради організовує їх попередній розгляд.

3. Пропозиції, внесені пізніше вищезазначеного строку або безпосередньо при розгляді порядку денного на сесії, включаються до порядку денного у тому випадку, якщо вони були попередньо розглянуті відповідними органами ради або їх розгляд на сесії не потребує додаткового вивчення. При цьому заслуховується повідомлення ініціатора пропозиції про виконану підготовчу роботу, готовність проектів документів та можливість надання їх депутатами, а також заслуховується виступ з цього питання представника відповідної постійної комісії, тощо.

4. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до порядку денного сесії, подаються із супровідною запискою і проектом рішення, що пропонується прийняти за цією пропозицією.

5. Попередній розгляд питань, які вносяться до порядку денного сесії, здійснюються постійними комісіями чи іншими органами за дорученням голови ради.

6. Проект порядку денного сесії обговорюється і затверджується радою більшістю голосів депутатів від їх фактичної кількості.

7. У порядку денному сесії останнім питанням для розгляду включається „Різне”.

8. До порядку денного позачергової сесії вносяться, як правило, питання розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такої сесії.

 

Стаття 18. Організація розгляду питань.

1. Обговорення питання на сесії ради включає:

- доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

- співдоповіді ( у разі потреби), запитання співдоповідачам, відповіді на них;

- виступи депутатів;

- заключне слово доповідача та співдоповідачів.

2. Для доповідей на сесіях ради надається до 30 хвилин, співдоповідей - до 15 хвилин. Виступаючим в обговоренні, а також для заключного слова - до 10 хвилин, для повторного виступу, виступів при обговоренні кандидатур, проектів рішень - до 5 хвилин, для виступів з процедурних питань, з мотивів голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

В окремих випадках головуючий на засіданні за згодою ради може продовжити час виступу.

За рішенням ради може встановлювати загальний час на виступи, відповіді на запитання тощо.

3. Рішення про припинення виступів приймаються радою більшістю голосів від присутніх депутатів у випадках:

- якщо список бажаючих виступити вичерпано;

- якщо ніхто не подав заяву про надання слова;

- у разі закінчення визначеного для виступів часу;

- у разі внесення пропозицій депутатів щодо припинення обговорення.

Коли окремі депутати, які подали заяву на виступ, але не виступили, під час прийняття рішення щодо припинення обговорення наполягають на виступі, рада приймає щодо цього окреме рішення.

Тексти виступів депутатів, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів можуть бути включені до протоколу сесії.

 

Стаття 19. Порядок надання слова.

1. Заява про надання слова для виступу з будь-якого питання порядку денного подається в письмовій формі на ім’я головуючого на засіданні після затвердження порядку денного.

Секретаріат сесії формує список осіб, які попросили слово окремо з кожного питання у порядку черговості подання заяви.

Головуючий на сесії надає слово в разі усного звернення для оголошення внесення пропозицій, запитань, повідомлень, довідок тощо.

Слово з процедурних питань надається депутатам позачергово. На сесії ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

2. Депутат у будь-який момент може відмовитись від свого запису на виступ.

3. Голова, заступник голови ради, голови постійних комісій (якщо бажають виступити за власною ініціативою, але не за дорученням комісії) мають право на виступ на загальних підставах.

4. Депутат може виступити з одного питання не більше двох разів.

5. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або усно.

6. Міський голова та голови сільських територіальних громад мають право на обговорення з будь яких питань порядку денного сесії. Слово надається з дозволу головуючого в разі надходження письмової заяви або усного звернення.

 

Стаття 20. Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради.

1. Проекти рішень Сквирської районної ради розробляються наступними категоріями осіб та органів (далі - головні розробники):

- голова ради та його заступник;

- депутати ради;

- постійні комісії ради;

- районна державна адміністрація та її структурні підрозділи;

- територіальні органи центральних органів виконавчої влади в районі;

- районні підприємства, установи, організації.

2. Підготовлені головними розробниками проекти рішень вносяться на розгляд ради:

- головою ради або за його дорученням - його заступником;

- депутатами ради;

- постійними комісіями ради;

- головою районної державної адміністрації або за його дорученням його заступниками.

3. Проекти рішень ради, розроблені у виконавчому апараті ради, вносяться на розгляд ради головою ради або його заступником.

4. У разі, коли розробку проекту рішення ради доручено кільком виконавцям, виконавець, зазначений першим, є відповідальним розробником.

5. Персональна відповідальність за якість та своєчасність підготовки рішень ради покладається на керівників структур - головних розробників проектів рішень.

6. Проект рішення вноситься зацікавленими структурами з супроводжуючою запискою (поданням), що містить обґрунтування, необхідні розрахунки, прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації. До подання додаються документи, наявність яких згідно із чинним законодавством є обов'язковою умовою прийняття відповідного рішення, а також, у разі потреби, інформаційно-довідкові матеріали (таблиці, графіки тощо).

Супроводжуюча записка (подання) може не готуватись у разі, коли рішення стосується кадрових, організаційних, інших внутрішніх питань діяльності ради, а також, коли проект розроблений безпосередньо у виконавчому апараті ради.

7. Проекти рішень вносяться до ради не пізніше як за 25 робочих днів до пленарного засідання ради в паперовому та електронному вигляді.

Проекти рішень оприлюднюються в порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації», не пізніше як за 20 робочих днів до пленарного засідання ради.

8. У виняткових випадках за погодженням з головою ради або особою, яка виконує його обов'язки, зазначені строки можуть бути скорочені.

9. Проекти рішень також можуть вноситись у період проведення сесії ради, якщо за це на пленарному засіданні проголосувала більшість від загального складу депутатів ради.

10. Проект рішення повинен мати таку структуру:

- назва. Назва рішення повинна бути лаконічною та при можливості відображати зміст питань, яких стосується дане рішення. Якщо рішення стосується декількох питань, у назві відображається їх узагальнюючий зміст;

- мотивувальна частина (преамбула), в якій зазначаються фактична (виклад обставин, які зумовили прийняття рішення) та юридична (посилання на документ, який надає відповідні повноваження районній раді чи роз'яснює чинні акти з цих питань) підстави прийняття рішення. Мотивувальна частина закінчується словами: “районна рада вирішила:”;

- резолютивна частина - норма, доручення, рекомендація або інший прояв волевиявлення, який знаходить відображення в рішенні;

- зазначення термінів набуття чинності та дії рішення (у разі потреби);

- додатки (у разі потреби). Додатки доповнюють, пояснюють окремі положення рішення або рішення в цілому. Про наявність додатків зазначається у тексті рішення. Назва додатка у тексті документа повинна відповідати назві самого додатка. Додатки до рішення є його складовими частинами.

У разі, коли це передбачено чинним законодавством або в інших необхідних випадках, до рішення можуть додаватись копії (тексти) чинних нормативних актів, інших документів (листів, довідок, статистичних та інших даних, інформаційних повідомлень тощо), які конкретизують або пояснюють зміст рішення. Зазначені документи не є складовими частинами рішення і не потребують проходження процедури затвердження, підписання та візування, передбаченої Регламентом;

- зазначення суб'єкта, який має здійснювати контроль за виконанням рішення.

Контроль за виконанням рішень ради здійснюється профільними постійними комісіями ради або за дорученням ради - головою ради чи його заступником.

Пункт щодо контролю за виконанням рішення не включається до проекту рішення в разі відсутності в ньому положень, в яких встановлено завдання, або питань, що потребують вирішення;

- підпис. Рішення ради підписує голова ради, а в разі його відсутності на пленарному засіданні - особа, яка головує на засіданні. Додатки до рішення підписує заступник голови ради.

11. Рішення має такі реквізити: порядковий реєстраційний номер, місце і дата прийняття.

12. 3а формою викладу рішення складається з пунктів. Пункти містять підпункти, які поділяються на абзаци, що складаються з речень. Мотивувальна частина (преамбула) складається з абзаців. Додатки можуть складатись із розділів, у разі потреби - підрозділів, пунктів, підпунктів, абзаців і речень. Розділи, підрозділи, пункти, підпункти а також, в разі потреби - абзаци нумеруються. Додатки можуть бути представлені у вигляді таблиць чи мати таблиці у своєму складі.

13. Якщо рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих рішень, або суперечить (повністю або частково) іншим актам ради, відповідні зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим актом одночасно з проектом.

14. Цільові та інші програми (крім програм соціально-економічного та культурного розвитку району та інших, особливість структурної побудови яких визначається чинним законодавством), що подаються на розгляд ради, повинні складатись з таких розділів:

- загальні положення (формулювання проблеми, яка має бути врегульована шляхом прийняття програми, головна мета та основні завдання програми, термін дії програми, визначення органу, якому надається право координувати діяльність з виконання програми);

- заходи програми (у разі потреби) із зазначенням виконавців та термінів виконання;

- фінансування програми (із зазначенням джерел фінансування та, у разі потреби, прогнозованих обсягів фінансування на відповідний період);

- очікувані результати реалізації програми.

Відповідно до особливостей змісту, програма може мати крім зазначених також інші розділи.

15. Цільова чи інша програма, розроблена райдержадміністрацією, перед винесенням її на розгляд ради, повинна бути схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації.

16. Проект рішення подається до ради надрукованим у текстовому редакторі Word, шрифтом Times New Roman 12 розміру, з полями вгорі - 2 см (у виключних випадках – не менше 1 см), внизу 2 см, зліва - 3 см, справа - 1,2 см, (за виключенням окремих проектів рішень).

17. Проекти рішень вносяться до районної ради головними розробниками погодженими (шляхом візування) із зацікавленими структурами. Проекти візуються уповноваженими особами головних розпорядників та зацікавлених структур.

18. Проекти рішень, пов'язаних з фінансовими питаннями обов'язково погоджуються з фінансовим управлінням райдержадміністрації.

19. Проекти цільових та інших програм, які передбачається фінансувати із залученням коштів районного бюджету, обов'язково погоджуються з фінансовим управлінням та управлінням економіки райдержадміністрації.

20. Проекти рішень з питань, що не передбачені зазначеним Порядком, розглядаються у порядку встановленому чинним законодавством України.

21. До проекту рішення, яке стосується відчуження, списання, передачі з балансу на баланс майна спільної власності територіальних громад сіл, селища району, в обов'язковому порядку додається подання відповідних підприємств, установ, організацій. У поданні зазначаються: перелік основних засобів, їх інвентарні номери, первісна та балансова (залишкова) вартість, рік введення в експлуатацію, відповідно причина і спосіб відчуження. До подання додаються також акт оцінки вартості майна, акт інвентаризації, довідки про заборгованість, довідка про те, що майно не перебуває у податковій заставі. У разі перебування майна в податковій заставі, подання на надання дозволу на його відчуження також погоджується відповідним органом державної податкової служби.

22. До подання щодо передачі майна спільної власності територіальних громад області, комунальної власності територіальних громад сіл, селища до спільної власності територіальних громад району, додаються рішення відповідної ради, яка ініціює цю передачу, перелік основних засобів, їх інвентарні номери, первісна та балансова (залишкова) вартість, рік введення в експлуатацію. У поданні щодо передачі об'єктів спільної власності територіальних громад району у комунальну власність територіальних громад села, селища зазначаються також вичерпні дані про те, що зазначені об’єкти задовольняють колективні потреби виключно цих територіальних громад.

23. До подання щодо прийняття майна до спільної власності територіальних громад району додаються документи, зазначені в абзацах першому і другому цього пункту, а також рішення власника (для комунального майна - рішення відповідної ради, при необхідності до подання додається також проект передаточного (розподільчого) балансу.

24. За наслідками розгляду подання головного розробника проект рішення відповідно до доручення голови ради або особи, яка виконує його обов'язки, підлягає опрацюванню у виконавчому апараті ради, після чого проект рішення візується заступником голови ради. Спеціаліст виконавчого апарату районної ради, на якого покладені обов’язки проведення юридичної експертизи документів, обов’язково подає підписаний ним експертний висновок.

25. У разі, коли проект рішення внесено до ради з порушенням Регламенту, проект та додані до нього матеріали повертаються ініціатору з додаванням мотивованої відповіді.

26. У разі незгоди з положеннями проекту (за наслідками юридичної експертизи в разі невідповідності його чинному законодавству України) відповідна посадова особа готує зауваження, візує проект рішення з поміткою “Із зауваженнями”. Зауваження, у разі підписання рішення, зберігаються разом з його оригіналом.

27. За наявності розбіжностей щодо проекту рішення, головний розробник, який вносить проект, повинен забезпечити їх узгодження із зацікавленими структурами з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі, коли такого узгодженого рішення не знайдено, проект візується посадовою особою, яка має зауваження, із припискою “Із зауваженнями”, а зауваження, а також, у разі потреби, запропонована ним інша редакція спірного пункту проекту рішення викладаються письмово на окремому аркуші.

28. Завізовані проекти рішень разом з документами, які до нього додаються, подаються керуючому справами виконавчого апарату районної ради, який перевіряє відповідність їх оформлення вимогам типових інструкцій з діловодства у органах виконавчої влади та місцевого самоврядування і візує ці проекти.

29. Після цього проекти рішень подаються на розгляд голови ради або особи, яка виконує його обов'язки, який дає доручення щодо подальшого їх розгляду відповідній (відповідним) профільній постійній (постійним) комісії (комісіям) ради.

30. Профільна постійна комісія ради розглядає поданий проект рішення. За наслідками цього розгляду комісія може прийняти одне із таких рішень:

- рекомендувати сесії підтримати проект рішення;

- рекомендувати сесії відхилити проект рішення;

- дати рекомендацію головному розробнику або членам (голові) комісії доопрацювати проект рішення;

- внести зміни до проекту рішення.

31. У разі підтримки проекту рішення відповідною постійною комісією проект візується особою, яка головувала на засіданні комісії, і включається до проекту порядку денного сесії, який підлягає розгляду на пленарному засіданні ради.

32. Доопрацювання проектів рішень, у разі висловлення зауважень головою ради, його заступником, відповідними постійними комісіями ради здійснюється головним розробником за участю виконавчого апарату ради.

33. Якщо під час доопрацювання проект рішення зазнав докорінних змін, він має бути повторно узгоджений з дотриманням вимог цього Регламенту.

Порядок обговорення проектів рішень на пленарних засіданнях ради визначається Регламентом ради.

35. Текст проектів рішень може змінюватись під час обговорення на пленарному засіданні ради.

36. До моменту включення проекту рішення до порядку денного пленарного засідання ради він може бути відкликаний ініціатором. Проект рішення, включений до порядку денного пленарного засідання ради, може бути відкликаний лише за згодою ради.

37. Після пленарного засідання ради прийняті рішення проходять остаточне літературне і техніко-юридичне, а у разі потреби – повторне узгодження.

38. Після цього рішення подаються на підпис голові ради. Голова ради підписує його після врахування всіх доповнень, внесених на сесії, у разі, коли за прийняття рішення проголосувала відповідна кількість депутатів.

39. У разі, коли за наслідками розгляду на сесії ради текст прийнятого рішення був суттєво змінений, а також коли його проект до розгляду на пленарному засіданні не пройшов юридичну експертизу, рішення перед його поданням на підпис голові ради підлягає юридичній експертизі. Якщо за наслідками такої експертизи виявиться, що прийняте рішення повністю чи частково суперечить чинному законодавству, голова ради має право внести на чергову сесію ради пропозиції про приведення зазначеного рішення у відповідність до чинного законодавства.

40. Підписані рішення надходять до керуючого справами виконавчого апарату районної ради.

41. Рішення реєструються в журналі реєстрації, їм присвоюється номер після підписання рішень головуючим.

42. Рішення або витяги з них надсилаються виконавчим апаратом ради посадовим особам, органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям не пізніше 10 робочих днів після підписання на їх вимогу.

43. Пропозиції, критичні зауваження депутатів, висловлені ними на сесіях, узагальнюються секретарем сесії протягом 5 робочих днів, який подає план заходів голові ради для затвердження, і подається виконавчим апаратом до посадових осіб для виконання.

44. Про хід виконання пропозицій та критичних зауважень депутати інформуються на наступній сесії.

 

Особливості підготовки і прийняття рішень ради, які є регуляторними актами

1. Розробка рішень, які є регуляторними актами, здійснюється на основі затверджених планів діяльності з підготовки проектів цих актів (далі - план підготовки регуляторних актів).

2. Пропозиції щодо плану підготовки регуляторних актів подаються районній раді не пізніше 1 грудня структурними підрозділами райдержадміністрації, районними підприємствами, установами, організаціями (далі - розробники регуляторних актів).

3. Зазначені пропозиції узагальнюються виконавчим апаратом районної ради і після опрацювання постійною комісією районної ради, на яку покладено відповідальність за реалізацію повноважень районної ради у сфері регуляторної політики (далі – відповідальна комісія), включаються окремим розділом до проекту плану роботи районної ради, що виноситься на сесію ради.

4. Затверджені плани підготовки регуляторних актів оприлюднюються у районній газеті не пізніше як у десятиденний термін після їх затвердження.

5. У разі, коли регуляторний акт, внесений до районної ради, не включений до плану підготовки регуляторних актів, голова районної ради має право за погодженням із відповідальною комісією за мотивованим поданням розробника своїм розпорядженням внести зміни до цього плану із подальшим схваленням цих змін на пленарному засіданні ради. В цьому випадку зазначений проект регуляторного акта повинен бути оприлюднений не пізніше дня видання розпорядження.

6. Разом з проектом регуляторного акту розробник подає до районної ради:

- аналіз регуляторного впливу, розроблений та оформлений відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

- повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта.

Оприлюднення проекту регуляторного акту повинно здійснюватись у порядку, у спосіб та строки, передбачені статтями 9, 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

7. 3а мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради, голови ради відповідальна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради, головою районної ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 зазначеного Закону.

8. Підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта (далі - експертний висновок) може бути доручено відповідальною постійною комісією відповідному структурному підрозділу райдержадміністрацїї, територіальному органу центрального органу виконавчої влади в районі, районним установам та організаціям, до сфери діяльності яких відносяться питання, порушені у проекті регуляторного акту. У разі необхідності за дорученням відповідальної постійної комісії до участі у розробці експертного висновку можуть бути залучені й інші структури.

9. Експертний висновок складається та підписується керівниками структур, які брали участь у підготовці висновку.

10. Термін підготовки експертного висновку встановлюється відповідальною постійною комісією.

11. Відповідальна комісія розглядає поданий проект регуляторного акта та за наслідками розгляду готує висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4, 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". Зазначені висновки передаються для вивчення до постійної комісії ради, до сфери відання якої належать питання, порушені в проекті регуляторного акта (далі – профільна комісія).

12. У разі схвалення проекту регуляторного акта профільною комісією, зазначений проект виноситься на сесію районної ради.

13. При розгляді проекту регуляторного акта на пленарному засіданні ради голова відповідальної комісії доповідає висновки, зазначені в пункті 3 цієї статті. Копії зазначених висновків можуть бути надані депутатам районної ради.

14. Проект регуляторного акта вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

15. Заходи з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, здійснюються райдержадміністрацією.

Розгляд питань про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету

1. Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку району і проект районного бюджету вносяться в районну раду головою районної державної адміністрації на паперових та електронних носіях не пізніше, як за 25 робочих днів до їх розгляду на сесії.

2. Вищезазначені проекти розглядаються в профільних постійних комісіях ради за участю уповноважених представників районної державної адміністрації.

Узагальнення пропозицій та зауважень до проектів здійснюють:

- з питань програми соціально-економічного розвитку - постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури;

- з питань проекту районного бюджету - постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів.

3. Остаточні висновки з цих питань та проекти рішень сесії розглядаються на засіданнях комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку і з питань бюджету та фінансів за участю голів усіх постійних комісій.

4. Районна рада заслуховує доповіді уповноважених представників районної державної адміністрації з питань програм соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету, їх відповіді на запитання депутатів, співдоповіді голів комісій з питань соціально-економічного та культурного розвитку і комунальної власності та з питань бюджету і фінансів.

5. В обговоренні питання надається слово для виступу представникам інших постійних комісій за їх рішенням, а також всім депутатам, якщо сесія не прийняла рішення про припинення обговорення.

6. Після обговорення питання доповідачам надається можливість виступити із заключним словом.

7. Проекти рішень про районний бюджет та програми соціально-економічного та культурного розвитку району перед його розглядом на сесії районної ради повинні бути попередньо схвалені районною державною адміністрацією.

8. Проект рішення про районний бюджет району подається для розгляду у районній раді після його схвалення районною державною адміністрацією, яка, крім цього, визначає обсяг та форму матеріалів, що разом з проектом рішення про районний бюджет подаються до районної ради.

Рішенням про районний бюджет визначаються:

1) загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні;

2) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів за бюджетною класифікацією;

3) доходи бюджету за бюджетною класифікацією;

4) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів;

5) додаткові положення, що регламентують процес виконання бюджету.

9. У проекті районного бюджету повинні бути враховані обсяги міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів району, що були затверджені Верховною Радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні.

10. Про затвердження програми соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звітів або інформацій про їх виконання рада приймає відповідні рішення.

Стаття 21. Прийняття рішень.

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.

2. Внесення питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводиться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.

4. Під час голосування проектів рішень на засіданні ради спочатку ставиться на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу, яке проводиться відкритим способом. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Голосування за пропозиції і поправки проводиться відкритим способом. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документів в цілому. Пропозиції депутатів ставляться на голосування за черговістю їх надходження.

6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і рада приймає рішення.

7. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради.

8. При голосуванні депутат має один голос і подає його „за”, „проти” чи «утримується»  від голосування.

9. Рішення ради приймаються відкритим  поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1.29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На фан веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід»ємною частиною протоколу сесії ради .

10. При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис „за”, „проти” або „утримався” та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування - у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

11. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включають всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня затверджується радою.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам членам лічильної комісії згідно із списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення що засвідчується особистим підписом.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше голосів депутатів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатур не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новими висуненими кандидатурами.

Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунок голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

12. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.

13. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення відповідного рішення в дію.

 

Стаття 22. Протокол сесії.

1. Засідання районної ради протоколюються. Ведення протоколу здійснюють секретарі сесії.

2. У протоколі сесії зазначаються:

- дата, час і місце проведення засідання;

- кількість депутатів, присутніх на засіданні;

- питання порядку денного, внесені на розгляд;

- прізвища головуючого на засіданні і виступаючих;

- всі внесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення;

- повні результати голосування і прийняті рішення;

- запис пленарного засідання на електронних носіях долучається до протоколу сесії як його невід’ємна частина із зберігається у сейфі ради.

3. Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення прийняття рішень радою. Протокол має бути підготовлений та завізований секретарем сесії, після чого передається голові ради для підпису протягом 10 робочих днів з дня проведення сесії. Ці документи зберігаються у виконавчому апараті ради.

4. Секретаріат ради по кожному засіданню формує матеріали сесії, які включають:

- протокол засідання;

- відомості про реєстрацію депутатів;

- проекти документів, які розглядалися на сесії;

- висновки і пропозиції органів ради щодо розглянутих на засіданні питань;

- тексти виступів депутатів, які не було проголошено;

- запити депутатів;

- матеріали, які поширювалися серед депутатів у зв’язку з розглядом питань;

- відомості поіменних голосувань;

- список голів сільських рад, присутніх на пленарному засіданні;

- список керівників організацій, підрозділів та установ, присутніх на пленарному засіданні.

 

III. Депутати, посадові особи і органи районної ради.

 

Стаття 23. Депутати районної ради.

1. Порядок діяльності депутата районної ради визначається Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, „ Про статус депутатів місцевих рад ”, іншими законодавчими актами, цим регламентом.

2. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту оголошення районною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визначення повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата районної ради можуть бути припинені достроково, у випадках, передбачених Законом.

Повноваження депутата замість вибулого, починаються з моменту реєстрації його в Сквирській районній територіальній виборчій комісії.

Депутату видають посвідчення і нагрудний знак депутата встановленого зразка.

3. Депутати районної ради здійснюють свої повноваження, не пориваючи з виробничою діяльністю.

4. Депутат забезпечується персональним місцем в залі засідань сесії. Рада, її органи сприяють депутатам в їх діяльності шляхом забезпечення депутатів документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для здійснення депутатських повноважень, тощо.

5. Діяльність депутата включає участь у засіданнях ради, постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, виконання доручення ради та її органів, участь у підготовці документів ради, організації виконання прийнятих рішень, роботу з виборцями.

6. Участь у засіданнях ради , її органів, виконання доручення ради є підставою для звільнення депутата від виробничих або службових обов’язків. Доручення депутату можуть давати голова ради, його заступник, комісія, до якої депутата обрано.

7. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин.

Депутат, який не може взяти участь у роботі сесії, повинен завчасно повідомити про це голову ради або його заступника, у разі неможливості взяти участь у засіданні комісії – голову цієї комісії.

Питання про відсутність депутатів без поважних або невідомих причин на засіданнях ради, її органів з'ясовуються комісією, до компетенції якої входить питання депутатської етики. На вимогу комісії депутат зобов’язаний дати пояснення причини своєї відсутності. З цих питань комісія періодично інформує сесію ради, у разі потреби вносить пропозиції щодо впливу на депутата.

8. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів рада порушує питання про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

9. В разі вибуття депутата по тій чи іншій причині, Сквирська районна територіальна виборча комісія з виборів депутатів місцевих рад приймає рішення про обрання депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у відповідному виборчому списку місцевої організації партії (блоку).

10. Депутати мають право на ознайомлення з протоколом сесій, постійних та інших комісій, розпорядженнями голови ради, службовою документацією виконавчого апарату ради та іншою інформацією, необхідною для виконання депутатських повноважень.

11. Депутат районної ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

12. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради, організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

13. Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата місцевої ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата Сквирської районної ради, яке затверджується радою.

14. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також Положенням про помічника-консультанта депутата Сквирської районної ради.

 

Стаття 24. Голова районної ради.

1. Голова районної ради обирається радою з числа її депутатів у межах терміну повноважень ради таємним голосуванням.

Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії депутатами та їх фракціями. Першочергове право на висування кандидата на посаду голови має найчисельніша фракція ради.

До початку обговорення висунутих кандидатур головуючий на сесії знайомить депутатів з автобіографічними відомостями про кандидата на посаду голови ради.

На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться до однієї години сесійного часу, у тому числі для доповіді кандидата – 20 хвилин. За рішенням сесії час обговорення може бути продовжено або скорочено.

Кандидати виступають на пленарному засіданні ради з доповідями про програми майбутньої діяльності і відповідають на запитання.

Про обрання голови ради районна рада приймає відповідне рішення.

2. Голова ради виконує свої обов’язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради.

3. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах ( крім викладацької, наукової, та творчої у позаробочий час), займатись підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

4. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.

5. Голова районної ради може бути відкликаний районною радою на його прохання, а також у зв’язку з незадовільною його роботою на цій посаді або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним своїх обов’язків.

Повноваження голови районної ради вважаються достроково припиненими у разі:

- його звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови;

- припинення його громадянства;

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

- порушення ним вимог щодо встановленого обмеження сумісності його діяльності з іншої роботою ( діяльністю);

- визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

- його смерті.

Пропозиції про відкликання голови районної ради можуть вноситися не менше як третиною депутатів від загального складу ради.

У разі коли питання про відкликання голови районної ради розглядається не у зв’язку з його заявою, засідання веде заступник голови ради.

Районна рада заслуховує:

- доповідь представника від депутатів і відповіді доповідача на запитання (якщо питання про відкликання порушено за ініціативою депутатів);

- співдоповідь тимчасової контрольної комісії районної ради, якщо вона створювалась з цього питання;

- виступ голови районної ради та відповіді на запитання.

Депутати мають право ставити запитання, висловлювати думку щодо діяльності голови районної ради як посадової особи.

Рішення про відкликання голови районної ради приймається:

- шляхом відкритого голосування, якщо відкликання голови районної ради здійснюється з поданням особистої заяви;

- шляхом подачі бюлетенів для таємного голосування, коли питання про відкликання розглядається не за його власною ініціативою.

 

Стаття 25. Посадові обов’язки голови районної ради.

1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради доводить перелік, питань, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

2. Забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням.

3. Представляє раді кандидатури для обговорення на посаду заступника голови ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

4. Вносить раді пропозиції щодо утворення , обрання постійних комісій та їх керівного складу.

5. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

6. Організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.

7. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

8. Організовує роботу президії ради.

9. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

10. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

11. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.

12. Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.

13. Забезпечує роботу по розгляду звернень, веде особистий прийом громадян.

14. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, організовує обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

15. Представляє раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

16. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної, міської та сільських рад району .

17. Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін.

18. Вирішує інші питання, доручені йому радою.

19. Голова ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

 

Стаття 26. Заступник голови ради.

1. Заступник голови районної ради обирається радою у межах терміну її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.

2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради яке приймається шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради або голови ради.

3. Процедура розгляду питання щодо його звільнення визначається частиною 5 статті 24 цього регламенту. Заступник голови ради звільняється з посади, якщо за його звільнення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

4. Заступник голови ради у разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин здійснює повноваження голови відповідної ради.

5. Заступник голови ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені для голови ради.

 

Статті 27. Постійні комісії районної ради.

1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні ”, цим регламентом та положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.

2. Постійні комісії обираються радою з числа депутатів на строк повноважень ради, підзвітні і відповідальні перед нею.

3. Перелік постійних комісій визначається радою, про що сесія приймає рішення.

У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, скасовано або реорганізовано раніше створені, змінено їх кількісний склад, переобрано персональний склад.

4. Районна рада обирає постійні комісії у складі голови і членів комісії. Голова комісії, заступник голови комісії та секретар обирається радою за поданням голови ради з урахуванням побажань депутатів.

Рішення про обрання голови комісії, заступника голови комісії та секретаря приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

5. Депутат може входити до складу тільки однієї комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

6. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться головою ради або за рішенням відповідної постійної комісії ,або не менш як третиною депутатів від загального складу ради.

Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

7. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

8. Основною формою роботи комісії є засідання. Вони скликаються в міру необхідності, і є правомочними якщо в них бере участь половина і більше від загального складу комісії.

9. Засідання комісії оформлюється протоколом, у якому зазначається:

- час, день, місце проведення засідання;

- хто бере участь в ньому, головує на засіданні;

- перелік питань для розгляду, виступаючі;

- прийняті висновки і рекомендації, результати голосування.

Висновки і рекомендації комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії.

Протокол засідання підписується головою і секретарем комісії.

10. Робота комісії планується на півріччя. План роботи затверджується на засіданні комісії. У ньому зазначаються заплановані заходи, строки їх виконання, відповідальні за виконання.

У плани роботи включаються питання організації виконання рішень сесії, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка питань для розгляду на сесії, вивчення інших питань віднесених до компетенції комісії.

Комісія для вивчення питань може утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.

11. У разі необхідності можуть проводитися спільні засідання комісій. Висновки і рекомендації, прийняті комісіями спільно, підписуються головами відповідних комісії.

12. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює виконавчий апарат ради.

 

Стаття 28. Тимчасові комісії районної ради

1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень районної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Стаття 29. Депутатські групи

1. Для спільної роботи по здійсненню своїх депутатських повноважень депутати районної ради на основі їх взаємної згоди за спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками можуть об'єднуватися в депутатські групи.

2. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Депутатська група складається не менш як з трьох депутатів.

3. Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

4. Депутатська група реєструється секретаріатом районної ради за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу. В повідомленні також зазначається період, на який утворюється відповідна група.

5. Після реєстрації депутатської групи головуючий на черговому засіданні ради інформує депутатів про сформовані групи, їх кількісний склад та уповноважених представників.

6. Про зміни в складі групи та прийняття рішення про її розпуск керівник групи письмово повідомляє голову ради.

7. Діяльність депутатської групи припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 3 осіб;

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

- після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень відповідних рад.

У разі припинення діяльності депутатської групи районна рада приймає відповідне рішення.

8. Кожна депутатська група має гарантоване право на виступ свого уповноваженого представника з усіх питань порядку денного сесії.

Районна рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

 

Стаття 30. Депутатські фракції.

1. Депутати районної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати районної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів районної ради головуючим на пленарному засіданні ради. Кожен депутат має право вільного виходу із фракції.

3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на голову районної ради.

4. Депутатська фракція реєструється в тому ж порядку, що і депутатська група.

5. Про зміни в складі фракції та прийняття депутатами, які входять до її складу, рішення про її розпуск керівник фракції повідомляє письмово голову ради.

6. Діяльність депутатської фракції припиняється:

- у разі вибуття окремих депутатів місцевої ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж 3 осіб;

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до п складу, рішення про розпуск депутатської фракції.

У разі припинення діяльності депутатської фракції районної рада приймає відповідне рішення.

7. Депутатські фракції формуються за партійним принципом або на основі спільності поглядів за умови, що до складу кожної з них входить не менше як З депутатів. Депутатські фракції можуть запропонувати свого представника до президії районної ради. Рішення про включення представника депутатської фракції до складу президії районної ради приймається сесією ради.

8. Порядок роботи депутатської фракції, умови вступу депутата до неї, його виходу чи виключення з неї визначаються самою фракцією.

9. Депутат може входити до складу не більше однієї депутатської фракції.

10. Зміни у складі фракції її уповноважений представник повідомляє письмово голову ради.

11. У разі, коли склад фракції стає меншим від встановленої пунктом 1 цієї статті кількості, на черговій сесії така фракція оголошується головою ради розпущеною.

12. Кожна депутатська фракція має гарантоване право на виступ свого представника (депутата або його помічника) з усіх питань порядку денного сесії.

 

Стаття 31. Права депутатських груп, фракцій.

Депутатські групи, фракції мають право:

1. на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

2. попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада.

 

Стаття 32. Президія ради.

1. Районна рада утворює президію ради. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. Президія ради може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

2. До складу президії ради входить голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, представники депутатських фракцій та груп.

3. Положення про президію ради затверджується радою.

 

Стаття 33. Виконавчий апарат районної ради

1. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України та законами України.

2. Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Виконавчий апарат ради утворюється радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються за поданням його голови.

4. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради.

 

Стаття 34. Розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації.

1. Пропозиції про розгляд питання про недовіру голові районної державної адміністрації можуть вноситись на розгляд сесії не менше як третиною депутатів від загального складу ради.

Рішення про включення питання для розгляду на сесії приймаються більшістю депутатів від загального складу ради.

2. За рішенням сесії підготовку питання для розгляду здійснює одна або декілька постійних комісій ради.

3. Районна рада заслуховує доповідь представника від депутатів, ініціаторів розгляду питання, відповіді доповідачів на запитання, співдоповідь голів або представників постійної комісії ради, що готувала питання до розгляду, виступ голови райдержадміністрації та його відповіді на запитання.

4. Рішення про недовіру голові райдержадміністрації приймається шляхом таємного голосування.

У разі прийняття рішення про недовіру голові райдержадміністрації голова ради у п’ятиденний термін направляє його Президентові України.

 

IV. Депутатський запит, пропозиції і зауваження депутатів

 

Стаття 35. Депутатський запит.

1. Депутатський запит вноситься в письмовій чи усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного чергової сесії, якщо надійшов напередодні засідання, або ж наступної сесії, якщо заявлений в ході пленарного засідання.

2. Голова ради доводить текст запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто, та встановлює строк його розгляду.

Орган або посадова особа, до яких звернуто запит, зобов’язані у встановлений

термін дати усну або письмову відповідь на нього. Відповідь на запит розглядається на пленарному засіданні ради.

По запиту може проводитись обговорення та приймається рішення. Обговорення може бути відкрито, якщо на цьому наполягає депутат і не менше однієї п’ятої частини депутатів від їх фізичної кількості.

3. Для розгляду відповіді на депутатський запит на сесію запрошуються посадові особи, до яких було звернуто запит.

 

Стаття 36. Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесії ради, узагальнюються, за дорученням голови ради розглядаються комісіями, підзвітними і підконтрольними раді органами та посадовими особами не пізніше як у місячний строк. Про результати розгляду повідомляється безпосередньо депутатам, які внесли пропозиції і зауваження.

 

 

Заступник голови ради                                                                                        О.Г.Грищенко