Про внесення змін до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА ДЕПУТАТІВ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

Про внесення змін до Регламенту

Сквирської районної ради 07 скликання

 

Керуючись п. 6 ч. 2 ст. 19 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”, п. 5 ч. 1 ст. 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України «Про внесення зміни до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо поіменних голосувань»,  районна рада

В И Р І Ш И ЛА:

 

1. Внести до Регламенту Сквирської районної ради 07 скликання такі зміни та доповнення:

1.1. Внести до статті 4 Регламенту такі зміни:

Абзац 3 викласти у наступній редакції:

«У разі необхідності, за рішенням ради, яке приймається більшістю голосів депутатів ради від загального складу ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань. На закритому пленарному засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор, а також особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання. Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації. Підготовка протоколу закритого пленарного засідання ради здійснюється виконавчим апаратом ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань. Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого пленарного засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням ради».

1.2. Частину 1 статті 7 Регламенту доповнити реченнями наступного змісту:

«Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням ради, якщо пленарне засідання ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб».

1.3. Частину 3 статті 11 Регламенту доповнити реченнями наступного змісту:

«Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів ради, головуючий на пленарному засіданні ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання ради з обов’язковим дотриманням вимог цього регламенту щодо підготовки пленарного засідання ради. Перед проведення голосування щодо проектів рішень головуючий на пленарному засіданні на вимогу депутатів ради проводить, за допомогою Лічильної комісії, перевірку кількості депутатів ради, присутніх на пленарному засіданні ради. Якщо голосування не може проводитись у зв’язку із відсутністю на пленарному засіданні ради необхідної кількості депутатів ради, головуючий на засіданні ради відкладає пленарне засідання ради або закриває його».

            1.4. У частині 4 статті 12 Регламенту після слів «запрошені особи» доповнити словами «представники громадськості».

1.5. Частину 24 розділу «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту викласти в такій редакції:

«За наслідками розгляду подання головного розробника проект рішення відповідно до доручення голови ради або особи, яка виконує його обов'язки, підлягає опрацюванню у виконавчому апараті ради, після чого проект рішення візується заступником голови ради. Спеціаліст виконавчого апарату районної ради, на якого покладені обов’язки проведення юридичної експертизи документів, обов’язково подає підписаний ним експертний висновок».

1.6. Розділ «Підготовка проектів рішень Сквирської районної ради» статті 20 Регламенту доповнити частинами 43 та 44 наступного змісту:

«43. Пропозиції, критичні зауваження депутатів, висловлені ними на сесіях, узагальнюються секретарем сесії протягом 5 днів виконавчим апаратом, який подає план заходів голові ради для затвердження і подається посадовим особам до виконання».

 «44. Про хід виконання пропозицій та критичних зауважень депутати інформуються на наступній сесії».

1.7. У частині 2 розділу «Розгляд питань про затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку і районного бюджету» статті 20 Регламенту слова «постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку і комунальної власності» замінити словами «постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів та постійна депутатська комісія з питань комунальної власності та соціальної інфраструктури» та слова «постійна комісія з питань бюджету і фінансів» замінити словами «постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів».

1.8. Частину 3 статті 22 викласти у такій  редакції:

«Протокол сесії ради є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення прийняття рішень радою. Протокол має бути підготовлений та завізований секретарем сесії, після чого передається голові ради для підпису протягом 10 днів з дня проведення сесії. Ці документи зберігаються у виконавчому апараті ради».

1.9. Статтю 21. «Прийняття рішень» викласти у такій редакції:

1. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні за підсумками розгляду питання.

2. Внесення питання на розгляд сесії передує, як правило, його підготовка у відповідних комісіях.

Пропозиції комісії щодо документів, які пропонується внести на розгляд ради, доводиться до депутатів письмово або (за її дорученням) через виступ представника комісії.

3. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує про перехід до голосування. З початку голосування і до оголошення результатів голосування головуючий нікому не надає слово.

4. Під час голосування проектів рішень на засіданні ради спочатку ставиться на голосування питання про прийняття проекту рішення за основу, яке проводиться відкритим способом. Після прийняття такого рішення голосуються пропозиції про зміни та доповнення до проектів. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки депутатів. Голосування за пропозиції і поправки проводиться відкритим способом. Після їх прийняття чи відхилення ставиться на голосування питання про прийняття документів в цілому.Пропозиції депутатів ставляться на голосування за черговістю їх надходження.

6. Після закінчення голосування головуючий оголошує його результати і рада приймає рішення.

7. Рішення ради приймаються більшістю депутатів від загального складу ради, крім рішення про звільнення з посади голови ради.

8. При голосуванні депутат має один голос і подає його „за”, „проти” чи «утримується»  від голосування.

9. Рішення ради приймаються відкритим  поіменним голосуванням, окрім випадків, передбачених пунктами 4 і 16 статті 26, пунктами 1.29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 цього Закону, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Результати поіменного голосування підлягають обов»язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». На офіційному веб-сайті ради розміщуються в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід»ємною частиною протоколу сесії ради .

11. При поіменному голосуванні кожен депутат за пред’явленням свого посвідчення лічильній комісії особисто у списку депутатів проти свого прізвища робить запис „за”, „проти” або „утримався” та власноручний підпис.

Лічильна комісія підраховує голоси та подає дані про результати поіменного голосування головуючому на засіданні, а списки голосування - у секретаріат сесії. Підсумки голосування заносяться до протоколу сесії.

12. Таємне голосування проводиться шляхом подачі бюлетенів. До бюлетеня по виборах посадових осіб ради включають всі висунуті кандидатури, які дали згоду балотуватися. Вони зазначаються в бюлетені в алфавітному порядку.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Зразок бюлетеня затверджується радою.

Бюлетені виготовляються під контролем лічильної комісії в кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів. Перед початком голосування лічильна комісія перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки, повідомляє депутатам порядок і місце голосування.

Бюлетені видаються депутатам членам лічильної комісії згідно із списком депутатів за пред’явленням депутатського посвідчення що засвідчується особистим підписом.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. При підрахунку голосів недійсними вважаються бюлетені невстановленого зразка та ті, у яких залишено дві і більше кандидатур на одну посаду. Дописані в бюлетені прізвища не враховуються.

Про результати голосування складається протокол, який підписується усіма членами комісії. У разі незгоди будь-кого з членів комісії з протоколом, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Якщо на посаду балотувалося більше двох кандидатур і ніхто із кандидатів не отримав більше голосів депутатів від їх фактичної кількості, проводиться повторне голосування по двох кандидатурах, які набрали найбільше голосів.

Якщо після повторного голосування ніхто з кандидатур не набрав потрібної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новими висуненими кандидатурами.

Підсумки голосування доводяться до депутатів головою лічильної комісії. По доповіді лічильної комісії рада приймає рішення з питання, що розглядалося.

У разі встановлення порушень чи помилок в організації голосування та підрахунок голосів за рішенням ради призначається повторне голосування.

13. Рішення сесії підписується особою, яка головувала на засіданні.

14. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній термін введення відповідного рішення в дію.

 

 

 

 

Голова ради                                                 В.В. Гриша

 

м. Сквира

3 березня  2016 року

01-06-07

дивитись поіменне голосування