Про затвердження розпоряджень голови Сквирської районної ради

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

 

 

 

 

Про затвердження розпоряджень голови

Сквирської районної ради

 

 

 

            Керуючись  ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням сесії Сквирської районної ради від 25.06.2014 № 06/03-30-06 „Про затвердження Положення про порядок призначення на посаду та звільнення із займаної посади керівників комунальних підприємств, установ, закладів, що є у спільній власності територіальних громад Сквирського району”, враховуючи норми Закону України „Про публічні закупівлі”,   Кодексу законів про працю України, районна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Затвердити розпорядження голови Сквирської районної ради від 26 січня 2017 року  № 16 „Про утворення тендерного комітету Сквирської районної ради” (додаток 1).
  2. Затвердити розпорядження голови Сквирської районної ради від 18 квітня 2017 року № 44 „Про розірвання контракту з начальником відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району” (додаток 2).

 

 

 

 

 

Голова ради                                                  В.В. Гриша

 

 

м. Сквира

25 травня 2017 року

№ 21-14-07

 

Поіменне голосування див.файл

 

 

 

 

                                     Додаток 1

до рішення № ___-14-07 від 25 травня 2017 року

„Про затвердження розпорядження голови Сквирської

районної ради від 26.01.2017 № 16 „Про утворення тендерного комітету Сквирської районної ради”

 

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від 26 січня 2017 року                                                                                                           № 16

 

 

Про утворення тендерного комітету

Сквирської районної ради

 

 

Керуючись ч. 7, ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвитку добросовісної конкуренції, відповідно до ст. 11 Закону України “ Про публічні закупівлі ”, наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 “ Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб) ”:

 

1. Утворити тендерний комітет Сквирської районної ради в складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про тендерний комітет Сквирської районної ради  (додаток 2).

3. Розформувати комітет Сквирської районної ради з конкурсних торгів, утворений рішенням Сквирської районної ради від 06 січня 2011 року № 04/01-04-06 “ Про утворення комітету Сквирської районної ради з конкурсних торгів та затвердження положення про нього ” (із змінами).

4. Затвердити дане  розпорядження на черговій сесії Сквирської районної ради.

 

 

 

 

 

Голова ради                                В.В. Гриша

 

 

 

  

            Додаток 1

до розпорядження голови

Сквирської районної ради

№ 16 від  26 січня 2017 року

 

 

Персональний склад

тендерного комітету Сквирської районної ради

 

 

Голова комітету:         Лупул Світлана Павлівна, керуючий справами, начальник організаційного відділу Сквирської районної ради;

 

Члени комітету:          Івашкевич Оксана Вікторівна, завідувач юридичним сектором Сквирської районної ради;

 

                                        Сідорський Олександр Петрович, головний спеціаліст з питань юридичного забезпечення діяльності Сквирської районної ради;

 

                                        Ходаківська Ірина Олександрівна, головний бухгалтер Сквирської районної ради;

 

                                        Чалий Микола Іванович, спеціаліст І категорії Сквирської районної ради.

 

 

 

 

Голова ради                                    В.В. Гриша

 

                                                                                                Додаток 2

до розпорядження голови

Сквирської районної ради

№ 16 від  26 січня 2017 року

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет Сквирської районної ради

 

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону “Про публічні закупівлі” (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету Сквирської районної ради, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет Сквирської районної ради (далі – комітет) – службові (посадові) та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.7. Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Замовник для організації та проведення процедур закупівель може утворити один або декілька комітетів у залежності від особливостей своєї діяльності.

Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, та інші особи, визначені законодавством України.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

виносити питання на розгляд комітету;

прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.10. Члени комітету зобов'язані:

брати участь у всіх його засіданнях особисто;

організовувати та проводити процедури закупівель;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.11. Голова комітету:

організовує роботу комітету;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.12. Секретар комітету забезпечує:

ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.13. Голова комітету персонально відповідає за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету відповідають згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету персонально відповідають за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

 

 

 

Голова ради                                                      В.В. Гриша

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Додаток 2

до рішення № ___-14-07 від 25 травня 2017 року

„Про затвердження розпорядження голови Сквирської

районної ради від 18.04.2017 № 44 „Про розірвання контракту з начальником відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району”

 

 

 

СКВИРСЬКА РАЙОННА РАДА

 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

 

від 18 квітня 2017 року                                                                                                     № 44

 

 

Про розірвання контракту з начальником

відділу з питань управління, приватизації

та оренди майна  спільної власності

територіальних громад Сквирського району

 

 

 

Розглянувши  заяву начальника відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району Нагорної О.А. про розірвання контракту, відповідно до  підпункту 5.2. пункту 5 контракту з начальником відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району  Нагорною О.А. від 27 грудня 2016 року, керуючись ч. 7 ст. 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, п.  1 ст. 36 Кодексу законів про працю України:

1. Припинити дію контракту з начальником відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району Нагорною О.А. з 19.04.2017 за угодою сторін.

2. Обов’язки начальника відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району покласти на юриста відділу з питань управління, приватизації та оренди майна спільної власності територіальних громад Сквирського району Гашенко  Олену Анатоліївну.

3. Затвердити дане  розпорядження на черговій сесії Сквирської районної ради.

 

 

 

 

 

Голова ради                                   В.В. Гриша